Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

05.11.2015 17:01 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 47 от 06.11.2015 г.

БУРЯАД СООГОО БУЛЮУ ЗЭРГЭДЭ – БҮРЭНГОЛОЙ ҺУРАГШАД

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн долоодохи мүрысөөн байгша оной 10 һарын 30-да Ивалгын дасанда дахинаа боложо үнгэрбэ. Энэ ехэ урилдаанай дүнгүүдээр Буряад Уласай аймагуудай, Эрхүү можын, Yбэр-Байгалай хизаарай эхэ хэлэеэ эрхимээр мэдэхэ талаар мүрысэһэн 60 hургуулинуудай дундаһаа Ахын аймагай С.Г.Дугаровай нэрэмжэтэ Бүрэнголой дунда һургуулиин шабинарай бүлэг 4-дэхи һуури эзэлбэ.

Эхэ хэлэмнай мүнөө үедэ буряад арадай толгойдо тулажа ерээд байhан шухала асуудалнуудай нэгэн, тэрэ мүртөө гол асуудал гэжэ онсолон хэлэхэ шухала. Тус мүрысөөн Буддын шажанай заншалта Сангхын дурадхалаар, Бандида Хамба-лама Дамба Аюшеевэй үүсхэлээр эмхидхэгдэнэ. Эбээн тэдхэгшэнь (спонсор) энэ удаа Буряадай Гүрэнэй телерадиокомпании болоһон байха юм. Тусхай шангуудые өөр дээрээ даажа абагшадые нэрлэбэл, Оросой Холбооной Хамтын суглаанда Буряад ороноо Арадай Хуралай зүгһөө түлөөлэгшэ А.Г. Варфоломеев, Гүрэнэй Дүүмын депутат И.Э. Матханов, Улаан-Үдэ хотын Засаг дарга А.М. Голков, Буряад Уласай Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ Ц.Б. Батуев, Ивалгын аймагай Засаг дарга Б.Ц. Дымбрылов гэгшэд болоно.

Мүрысөөн хадаа буряад хэлэнэй гайхамшагта баялиг болохо нютаг хэлэнүүдые алдангүй үлөөхэ, нютаг хэлээрээ харилсаха таарамжатай оршон байдал байгуулхын тула эмхидхэгдэнэ. Хүүгэд болон залуушуулые буряад хэлэ үзэхэдэнь урмашуулан дэмжэжэ, түрэл арадайнгаа хэлэ, соёл, урлал, түүхые саашань арьбадхан болбосоруулха хүсэл түрүүлжэ, түрэл арадай баялиг болохо эжы абынгаа хэлэ хүндэлэн үргэмжэлүүлжэ һургаха гэһэн зорилготойгоор үнгэргэгдэдэг.

Манай аймагые С.Г.Дугаровай нэрэмжэтэ Бүрэнголой ба Орлигой дунда һургуулинуудай шабинар түлөөлжэ, өөһэдынгөө нютаг хэлээр хэлэжэ, хөөрэжэ, мүрысөөндэ аймаг нютагайнгаа нэрэ зэргые эдэбхи ехэтэйгээр хамгаалаа.

Һургуулинууд хоорондын мүрысөөнэй түгэсхэлдэ элиржэ гараһан дүнгүүд иимэ байба. Намсарай Дамбаев (Бүрэнголой 9-дэхи ангиин һурагша) «Буряад юртэмсэ» гэжэ блиц-урилдаанай финалда гаража, түрүү һуури эзэлбэ. Бүлэгүүдэй хоорондо уран гоёор, сээжээр уншалгын «Этигэл Хамбадаа зальбарал» гэһэн урилдаанда С.Г.Дугаровай нэрэмжэтэ Бүрэнголой дунда һургуулиин һурагшад хоёрдохи һуурида гараба.

«Баян хэлэтэй арад – ерээдүйтэй!» гэһэн шатада Молорова Аюржана Саяна Дугарова  хоёр (Бүрэнголой шабинар) финалда ороһон байна.

«Хоёр хэлэ тэгшэ мэдэе» мүрысөөндэ Орлигой дунда һургуулиин шабинар «Красная шапочка» гэжэ онтохо ород хэлэнһээ оршуулжа, зүжэглэлөөрөө финалда гараа.

С.Г.Дугаровай нэрэмжэтэ Бүрэнголой дунда һургуулиин шабинарые Сарюна Александровна Дугарова (эхин ангинуудай багша), Сэсэгма Баясхалановна Данцаранова (эхин ангинуудай багша), Туяна Валерьевна Шарастепанова (буряад хэлэн ба уран зохёолой багша) гэгшэд – хүсэл, найдал ехэтэй хүтэлбэрилэгшэд ударидаа.

Орлигой дунда һургуулиин шабинарые буряад хэлэн болон уран зохёолой дүй дүршэлтэй багша Мария Николаевна Самбялова мүрысөөндэ бэлдэһэн байна.

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн долоодохи мүрысөөндэ хабаадалсахадамнай, мүнгэнэй талаар туһаламжа хүргэһэндэнь Ахын аймагай Засаг дарга, Захиргаанай хүтэлбэрилэгшэ Баяр Дашеевич Балдановта, һуралсалай хэлтэсэй ноён Туяна Далериевна Пронтеевада баяр баясхаланаа үнэн зүрхэнһөө мэдүүлнэбди.

Туяна Шарастепанова,

С.Г. Дугаровай нэрэмжэтэ

Бүрэнголой дунда һургуулиин

буряад хэлэн ба уран зохёолой багша.

 

С.Г.Дугаровай нэрэмжэтэ

Бүрэнголой дунда һургуулиин мүрысэгшэ бүлэгэй бүридэл:

1. Ирина Мунконова (4-дэхи анги)

2. Гуржап Баторов (5-дахи анги)

3. Дарима Будаева (7-дохи анги)

4. Саяна Дугарова (8-дахи анги)

5. Светлана Шарастепанова (8-дахи анги)

6. Намсарай Дамбаев (9-дэхи анги)

7. Аюржана Молорова (11-дэхи анги)

 

Орлигой дунда дунда һургуулиин мүрысэгшэ бүлэгэй бүридэл:

1. Даши Ошоров (6-дахи анги)

2. Дмитрий Дарбаков (7-дохи анги)

3. Бэлигма Бартаева (7-дохи анги)

4. Юлия Мунконова (7-дохи анги)

5. Эржена Самбялова (7-дохи анги)

6. Сэсэгма Самбялова (9-дэхи анги)

7. Тамара Борбуева (9-дэхи анги)

 

 

 

 

Бүгэдэ Буряадай һургуулинууд хоорондын «Эхэ хэлэн – манай баялиг» гэһэн долоодохи мүрысөөндэ 60 һургуулинуудай эзэлһэн һууринууд

1

Хориин аймагай Ааланай дунда һургуули

78,5

2

Сэлэнгын аймагай Жаргалантын дунда һургуули

70,75

3

Яруунын аймагай Үльдэргын дунда һургуули

69,25

4

Ахын аймагай Бүрэнголой дунда һургуули

67

5

Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда һургуули

65,05

6

Эрхүү можын Оһын аймагай Үбэсын дунда һургуули

61,7

7

Захааминай аймагай Бүргын дунда һургуули

61,25

8

Ивалгын аймагай Ивалгын дунда һургуули

61,25

9

Улаан-Үдэ хотын 29-дэхи Буряад гимнази

60,2

10

Буряад Уласай үндэһэ яһатанай 1-дэхи лицей-интернат

59,5

11

Зэдын аймагай Петропавловкын 1-дэхи дундаһургуули

59,5

12

Яруунын аймагай Эгэтын Адагай дунда һургуули

59,3

13

Зэдын аймагай Гэгээтэйн дунда һургуули

58,75

14

Баргажанай аймагай Хилганын дунда һургуули

55,25

15

Хурамхаанай аймагай Аргатын дунда һургуули

54,35

16

Захааминай аймагай Хуртагын дунда һургуули

54

17

Мухар-Шэбэрэй аймагай Һутайн дунда һургуули

53,25

18

Сэлэнгын аймагай Ноёхоной дунда һургуули

52,9

19

Мухар-Шэбэрэй аймагай Галтайн дунда һургуули

52,75

20

Сэлэнгын аймагай Галуута нуур хотын дунда һургуули

52,5

21

Зэдын аймагай Дэрэстэйн дунда һургуули

52

22

Ахын аймагай Орлигой дунда һургуули

51,95

23

Хэжэнгын аймагай Могсохоной дунда һургуули

50,25

24

Кабанскын аймагай Корсаковын дунда һургуули

48

25

Хяагтын аймагай Энхэ-Талын дунда һургуули

48

26

Хяагтын аймагай Алтайн дунда һургуули

47,75

27

Баргажанай аймагай Баянголой дунда һургуули

47,5

28

Yбэр-Байгалай хизаарай Улаан-Сүхэ аймагай Шаргалжанай дунда һургуули

46,25

29

Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин "Жаргалтай бүлэ" бүлэг

46

30

Хяагтын аймагай Мөөрөөшын дунда һургуули

43

31

Улаан-Үдэ хотын 56-дахи физикэ ба тоо бодолгын дунда һургуули

42,75

32

Улаан-Үдэ хотын 54-дэхи дунда һургуулиин "Дүхэриг" бүлэг

42,25

33

Түнхэнэй аймагай Хэрэнэй дунда һургуули

40

34

Зэдын аймагай Боргойн дунда һургуули

39,75

35

Сэлэнгын аймагай Загастайн дунда һургуули

39,5

36

Сэлэнгын аймагай Үбэр-Зөөхэйн дунда һургуули

38,25

37

Хяагтын аймагай Баян-Булагай дунда һургуули

38,25

38

Хяагтын аймагай Ехэ-Нугын дунда һургуули

38

39

Ивалгын аймагай Гэльбэрын дунда һургуули

37,75

40

Баргажанай аймагай Баргажанай ба Уланай дунда һургуулинуудай «Мүшэхэн» бүлэг

37,5

41

Ивалгын аймагай Оронгын дунда һургуули

35

42

Захааминай аймагай Үлэнтын дунда һургуули

34,75

43

Ивалгын аймагай Һужаагай дунда һургуули

34,75

44

Ивалгын аймагай Доодо-Ивалгын дунда һургуули

34,5

45

Зэдын аймагай Дээдэ-Саянтын интернат-һургуули (Бага Нарин)

31

46

Хяагтын аймагай Хяагта хотын 3-дахи дунда һургуули

30,25

47

Хяагтын аймагай Сүбэгтын дунда һургуули

30

48

Эрхүү можын Эхирид-Булагадай аймагай Ново-Николаевскын дунда һургуули

27,75

49

Хяагтын аймагай Хяагтын-Адагай дунда һургуули

27,5

50

Сэлэнгын аймагай Ехэ-Сагаанай дунда һургуули

24,25

51

Улаан-Үдэ хотын 28-дахи Элүүржэлгын интернат — һургуули

23

52

Хяагтын аймагай Хоронхойн дунда һургуули

21,75

53

Yбэр-Байгалай хизаарай Хёлгын голой Тэрэбхээнэй дунда һургуули

21

54

Хяагтын аймагай Тамирай  дунда һургуули

17,5

55

Загарайн аймагай Эрхирэгэй дунда һургуули

14

56

Ивалгын аймагай Краснояровын дунда һургуули

12,75

57

Зэдын аймагай Оёорой дунда һургуули

12

58

Сэлэнгын аймагай Новоселенгинскын дунда һургуули

10

59

Хяагтын аймагай Шараголой дунда һургуули

8

60

Ивалгын аймагай Сотниковой дунда һургуули

1

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.