Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

22.10.2015 12:00 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 45 от 23.10.2015 г.

«Шагай наадан» - гэhэн арадай нааданда аймагай бүхы сэсэрлигүүдэй үхибүүд хабаадаба.

Автор: О. Дашеева

«Шагай наадан» — гэhэн арадай нааданда аймагай бүхы сэсэрлигүүдэй үхибүүд хабаадаба.

Энэ гоё hайхан найр-наадан Орлигой «Солнышко» гэhэн сэсэрлиг үүсхэл гаргажа, «Наран» кафе соо үнгэргэбэ.

Түрүүшээр хүгжэм наярба, үхибүүд hайхан үреэлэй дээжые үреэлбэ, хүхюу ёохор-наадан зэдэлбэ.

Я.Ж. Ошорова, нааданай hоригшо, буряад арадай шагай наадан тухай слайднуудые харуулан хөөрэжэ үгэбэ.

hүүлээрнь үхибүүд 3 бүлэг боложо хубааржа, наадан эхилээ.

Энэ нааданда сэсэрлиг бүхэнhөө 3 үхибүүд хабаадаба. Жээрэб татажа, бүхы үхибүүд холисолдон, 3 бүлэг боложо хубаарба: «hолонго» — Ошорова Я.Д., «Мүшэхэн» — Гомбоева А.С., «үүлэхэн» Дармахеева А.З. – наада hайн мэдэхэ хадаа эжынэр, түрэлхид туhалбад. hүүлээрнь айлшад Т.Д. Пронтеева – аймагай hуралсалай хэлтэсэй дарга, Ошорова Ж.А. – «Россиин эхэнүүд» гэhэн Бүхэроссиин хүдэлөөнэй Ахын таhагай дарга, Дашеева О.Ж. – ажалай ветеран үгэнүүдые хэлэбэд.

Нааданай дүнгүүд:

I — hуури – «Солнышко» гэhэн Орлигой сэсэрлиг

II — hуури – «Туяа» гэhэн Саяанай сэсэрлиг

III — hуури «Хараасгай» гэhэн Орлигой сэсэрлиг

IV – «Малыш»

V – «Улыбка»

VI – hургуулиида орохоо байhан бэлдэлгын үхибүүд. hүүлээрнь хүн бүхэн өөрынгөө түлөө наадажа, «Солнышко» гэhэн Орлигой сэсэрлигэй хүбүүд I-хи hуурида – Аюров Булат, II – hуурида, Цыбденов Мэргэн, III – хи hуурида Балданов Эрдэни гарабад.

Мүншье «Бүхэроссиин эжынэр» гэhэн Ахын аймагай холбооной дарга Ж.А. Ошорова, холбооной гэшүүд О.Ж. Дашеева, А.В. Мункинова гэгшэд үхибүүн бүхэндэ «Баярай бэшэг» ба наадалнуудые барюулаа.

Энэ ехэ найр-наада үнгэр-гэлгэдэ мүнгэн туhаламжа хүргэhэн А.Б. ба Э.Д. Цыбденовтондо ехэ гэгшын баясхалан хүргэмөөр, юундэб гэхэдэ, өөhэдөө кафе соо аймагай үхибүүдые суглуулжа, 1, 2, 3, — хи hуури эзэлhэн командануудта алтан кубок приз болгон үгөө, үхибүүдтэ барандань илгаагүй (21 үхибүүд) амтатай бэлэг (конфетэнүүдые) ба наадалнуудые барюулаа. hүүлээрнь үхибүүдые халуун амтатай буряад эдеэгээр (бууза, бообо, hүнтэй сай) хүндэлөө. Энэ наада эмхидхэhэн «Солнышко» сэсэрлигэй дарга Н.Л-Д. Цыбденова даргада, Д.Д. Дарбаковада түрэлхид, багшанар баhал баяр хүргэнэ. үхибүүд ехэ баяртайнууд, нюур шарайнуудынь сэлмэгхэнүүд гэртээ харибад.

 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.