Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

10.10.2015 18:00 Суббота
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Түрэл нютагай магтаал» гэhэн уран зохёолой хүгжэмтэ марафон

Автор: О. Дашеева

Росси гүрэн соо 2015 он Уран зохёолой жэл гэжэ соносхогдоhон байна. Манай аймаг соо уран зохеолой жэлдэ зорюулагдаhан олон тоото хэмжээнууд үргэн дэлисэтэйгээр ябуулагдана. hургуули бүхэндэ, соёлой байшангуудта энэ жэлдэ ойнгоо баярые тэмдэглэжэ гу, али тэмдэглэхээ байhан буряад арадай элитэ уран зохеолшодой, поэдуудэй зохёохы ажалаарнь мүрысөөнууд, викторинанууд үнгэрөө. «Түрэл нютагаа дуулан, магтан түүрээнэб» гэhэн уран уншалгын мүрысөөн эдир багашуулhаа эхилээд, ехэ зоной хабаадалгатайгаар үнгэрөө. Номой сангай байшан соогуур  үзэсхэлэнгүүд ба хүнэй hонирхол татаха мероприятинууд олон зоной хабаадалгатайгаар болоо.

Республика доторнай Уран зохеолой жэлдэ дашарамдуулан уран зохёолой марафон эмхидхэгдэhэн байна. Октябриин 9-дэ энэ марафон манай нютагта хүрэжэ ерэбэ. Орлигой түбэй танхим соо «Түрэл нютагай магтаал» гэhэн уран зохёолой хүгжэмтэ марафон үнгэрбэ.

Марафониие хүтэлбэрилжэ асарагшад хэд бэ гэхэдэ, Л.Л. Гергенов – поэт, Буряадай уран зохеолшодой холбооной гэшүүн, Н.Т. Артугаева – Ленхобоева — поэтесса, Буряадай уран зохеолшодой холбооной гэшүүн, Буряад Республикын габьяата багша, Е.Г. Цыбикжапова – поэтесса, Мүнхэ Сарьдагай уран зохеолой гэшүүн, Хужарай дунда hургуулиин буряад хэлэн ба литературын багша, Мухар Шэбэрэй аймагай хүндэтэ эрхэтэн, Россиин габьяата багша, Р.Г. Батомункуева – Буряадай гүрэнэй үндэhэтэнэй номой сангай ахамад библиотекарь, Буряад Республикын соелой габьяата ажалшан, Н.А. Ермолова – Буряадай гүрэнэй үндэhэтэнэй зааха арга методико зохеогшо болоно.

Энэ уулзалгада Орлигой дунда hургуулиин багшанар, уран зохеолдо, шүлэгүүдтэ дуратай үхибүүд олоороо сугларба. Айлшан бүхэн Аха нютагтамнай үнгэржэ байhан уран үгын hайндэр олоор уран үгэеэ зэдэлүүлээ. Мүншье бүхы наhаяа Ахынгаа соел болбосоролой хүгжэлтэдэ зорюулhан, аймагай радиогой редактораар 20 гаран жэлдэ ажаллаhан, «Буряад ороной соелой болбосоролой габьяата ажалша» гэhэн хүндэтэ нэрэ зэргэтэй, СССР-эй болон Россиин Федерациин журналистнуудай холбооной гэшүүн, Ахын аймагай туб болохо Орлигой гимнын, олон номой автор О.Б. Балданова, Буряад Республикын габьяата эмшэн, сүлөө сагтаа аймагайнгаа сониной хуудаhануудта шүлэгөө бэшэдэг, «Алтан шарайтай Ахамни», «Восславлю наши имена» гэhэн хоёр номой автор, аймагай номой сангай ажалшадтай нягта холбоотойгоор ажалладаг Пётр Патархеев гэгшэд шүлэгуудээ уншажа, харагшадай hонирхол татаа. Мүншье баhа клубай ажалшад, хүгжэмэй hургуулиин үхибүүд дуу, хатараа зэдэлүүлээ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.