Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

25.09.2014 11:41 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 44 от 19.09.2014 г.

Хүдөө ажахын hонинууд

Автор: Манай корр.

Ахын аймагай хүдөө ажахын управлениин дарга Руслан Михайлович Шагдуров манай редакциин корреспондентын табиhан асуудалнуудта харюунуудые үгэбэ.

- Руслан Михайлович, манай  газетын олон тоото уншагшадта мүнөө намарай ажалай ябаса тухай  хөөрэжэ үгыт даа.

- Манай нютагта  хамта дээрээ 51 таряашадай ажахы бии гэжэ тоологдоно. Орлигто — 27, Соедуудта — 12, Саяанда — 4, Бурэнголдо — 8. 964 айл үмсын ажалтай. Намарай ажал тушаа  хэлэхэдэ, хүн зон үбhэеэ бэлдэжэ дүүргэбэ. Сагай уларил маанадта эрьелдэжэ. халуун зун боложо, наран шангаар шаража, хаа яагүй ногоон  ургаа. Соедой hууринуудта, Орлигой зарим hууринуудта ногоон hайн ургаа.  Харин Бурэнгол, Саяанда ногоон шатахаяа hанаа. Август hара ехэнхидээ наратай байгаа. Манай хэмжээгээр болбол, энэ жэл недондо жэлэй үбhэ хуряалгада ороходоо 5% дээгүүр hайн шанартай үбhэн хуряагдаа.

Мүнөө байхада хүн зон хяаг үбhэеэ сабшана. Сентябриин 15-hаа хойшо зелёонхоёо сабшаха.Зелёонхо (обёос) hайн ургаа гэжэ тоотой, 1 га газарhаа 12 ц абаха түсэб бии. Энэ үбэл саhан ехэ ороогүй болбол, үбhэ хулhан хүрэсэтэй байха гэжэ найданабди.

- Мал дээрэхи намарай ажал тухай…

үбэлжэлгэдэ бэлэдхэл баhа адли ябуулагдажа байна. Малшаднай үбэлжөөндөө булта буунхай. үбhэ бэлдэхэ түсэбөө булта дүүргэнхэй. Малшад булта оньhожоруулгын техникэтэй.

Бадма Сыренович Габанов «Малшан» гэhэн хүдөө ажахын эд хэрэглэгшэдэй нэгэдэлэй дарга

- Хоердохи  жэлээ ган гасуурта дайрагдажа, урзанан (2012) жэлэйхидэ ороходоо 3 дахин бага ургаса абаабди. Хэрбээ 18 сомоо абадаг байгаа hаа, мүнөө жэл оройдоол 6 сомоотойбди.Энэмнай оройдоол 33% үбhэ тэжээл абтаhан болоно. Зелёонхо жэл бүхэндэ таринабди. Нёдондо юуншье ургаагүй, харин мүнөө жэл 1 га газарhаа 2 центнер абаха гэжэ байнабди. Иимэ эдеэ хоолтой үбэлэй нюрга дабаха гээшэмнай хэсүүхэн байха даа, тиимэhээ малайнгаа тоо үсөөрүүлхэ гэhэн бодолтойбди. Харhанда үбэлэй сагта байхаяа шэнэ hуури бэлдэнэбди.

- Хэды адуу малда  байра бэлдээбта, мүнөө танда хэн туhалнаб?

- 80 толгой үхэр, 100-аад хонин, 30-аад адуун. Долгор Аюшеевна нүхэртэеэ хоюулан ажалланабди. Хаа яа амаралтадаа үхибүүд,  ашанарнай туhалдаг.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.