Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

08.08.2014 22:35 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 35 от 08.08.2014 г.

Майдариин хурал

Автор: Манай корр.

Мүнөө жэл Майдариин хурал Ахын Пунцогнамдоллинг дасан соо июлиин 31-дэ үнгэрөө. Yдэрэй 12 сагhаа «Дэчен Лхундуба» (Майдар бурханиие магталга) ном уншагдаа. Тэрэ үедэ Майдар бурханаа добжоон (гэшхүүр) дээрэ гаргана.

Арга ламын (Якутиhаа гарбалтай) ударидалга доро, Ахын шэрээтэ Норбу лама, Зориг лама (Хэжэнгэhээ уг гарбалтай), Галсан лама, Дондок лама добжоон дээрэ гаража, hүзэгтэйшүүл дасанай урда зогсожо, Мандал, мүнгэ үргэнэ. Тиигэжэ Шасум ёhолол (хорото ябадалнуудhаа, муу юумэнhээ зайсуулга) бүтээгдэнэ. hүүлээрнь hүзэгшэдтэ бурхан зураагтай тугууд барюулагдажа, нангин шутөөнэй «Ганжуур», «Данжуур» гэхэ мэтэ номууд тараагдана.

Майдари бурханиие болон дээдын бурхадые уhаар угаадаг («Туй» гэhэн ёhолол болоно), амhарта соо сугларhан уhаниинь аршаан болоно. Энэ дэлхэйн бүгэдэ зониие жаргалтай байхыень, хойто түрэлдөө сухабаадиин орондо түрэхыень Майдари бурханда гуйлтатайгаар уншалганууд бүтээгдээ. Арга лама Буддын шажанай инструментнүүдэй хүгжэмэй абяан доро Сагаан заанай тэргэ дээрэ Майдари бурханаа залаад, бүгэдөөрөө дасанаа гороолжо, жамгар эрьюулбэ. Арга лама эгээл түрүүн ябаад, бумба соо байhан аршаанаар харгы арюудхана. Удаань бурханай дүрсэтэй тугуудые, номуудые бариhан hүзэгтэйшүүл, тэдэнэй удаа тэргэдээ Майдари бурханаа hуулгаhан Сагаан заан ябана. Хонхо, сан, хэнгэрэг, бүреэ, дунгарай абяа гарган, ламанар, hүзэгтэйшүүл хойно хойноhоонь ябажа, гороо хэнэ. Хүн зон яаралгүй, бэе бэетэеэ хоорэлдэнгүй, мани мэгзэмээ уншажа, хамаг амитанай энхэ элүүр, hайн hайхан байхын түлөө зальбарбад. Майдари бурханаа бүхы зоболонhоо холодуулхыень, нигүүлэсхы сэдьхэлтэй, тэсэбэритэй болгохыень арад зомнай гуйба. Гороолжо дүүргээд, дуганда дүтэлжэ, ламанар уншалгаяа үргэлжэлүүлнэ. Майдари бурхан дуганай урда тээ тусхай түхеэрэлгэ дээрэ залагдаба. Майдари Бурханhаа эгээл түрүүн ламанар, удаань hүзэгтэйшүүл адиста хүртэбэ. Олороо сугларhан арад зондо адис, аршаан тараагдаа.

Хуралай үедэ Согшон дасан тухай Ахын аймагай гулвааБ. Балданов, ажалай ветеранууд В. Арданов, Б. Мунконов, Ш-Н. Дабаев гүнзэгы удха шанартай үгэнүүдые хэлэжэ, үшөө хэхэ ажал ехэ – хашаа харша бариха, хотогор хобоо тэгшэлхэ г.м. ажалда арад зон туhалха бэлэй гэжэ уряалба.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.