Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

13.08.2014 09:02 Среда
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 35 от 08.08.2014 г.

Дасанай хүдэлмэринүүд түгэсэхэнь

Автор: Манай корр.

Согшон дасанай хүдэлмэринүүдэй ехэнхинь түгэсхэхэ шатадаа хүрэнхэй. Энэ ехэ ажал бүтээлгэдэ Данзан Хайбзун багшын түрүүшын шаби Арга лама (Якутиhаа уг гарбалтай) үндэр түрэлтэ багшынгаа захяа, заабари дүүргэхэ гэжэ ехэ оролдолго гаргажа, хэдэн hарын туршада туhаламжа үзүүлжэ байна. Мүншье манай үргэн ехэ түби дэлхэйн уужам тэнюун сэдьхэлтэй хүнүүд ерэжэ туhална.

БурхабүтээдэгуранзураашадЗориглама (Хэжэнгэhээгарбалтай), АндрейСавченкоМарианнаЗолотованухэртэеэ (Владивосток), АннаВоробьева (Санкт-Петербург), Цыденма (Хэжэнгэ), ЮлияМакерова-Потапова (Иркутск) гэгшэд 2-3 hарынтуршадаажаллана.

Yшөөшьеолонуранзураашадыньгэртээхаринхай.

«Бидэнэрэндэерэхэдээ, нэгэлзорилготойерээбди. Олоороо, баранбүгэдөөрөө hоёдарадзонойашагтуhынтулада, амгаланбайдал, амармэндэбайлгынтуладаэнэхэрэгтэтуhатайбайхыеоролдонобди. Энэдасамнайшажанмүргэлэй hургуулиинтулгаболожоүгэнэхаюмдаа. Хүнзонөөрынгөө hанаанбодолойбуруутаадбайгаа hаа, дасандааерэжэ, маанимэгзэмээуншажа, бэеэзалажабайхаёhотой», – гэжэбурхабүтээдэгуранзураашаАндрейСавченкохэлэнэ.

МүншьеГригорийМаксимовЯхадайНамскааймагайзахиргаанайгулваа, кинематографиинХолбоонойгэшүүн, мультипликатор, АлександрВладимировичМанжурьевЯхадайуранзураашадай, журналистнуудайХолбоонойгэшүүн, ювелир, ахадүүболохобуряадарадзондоотуhахүргэхэгэжэоролдожобайнабдигэнэ. Манайхяархэлэбэл «гахайпеэшэ» газаатабижабайба. Эдэнүхэднайзунайамаралтадатабилгаабаад,  туhаламжаүзүүлжэбайнагэжэтэмдэглэлтэй. ВалерийБудаевичДамдинов (Хэжэнгэ) Цэдэбхүбүүтэеэ, бэритэеэерэнхэй, дасанайхушалтынгоёолто, угалзануудые hиилэжэбайна. Скульпторнууд ерэнхэй, барасуудые шабараар бүтээнэ.

Эдэ хүнүүдэй шадамар бэрхээр янза бүриин ажал бүтээжэ байхадань, иимэ ород оньhон үгэ hанаанда ороно: «И жнец, и кузнец, и на дуде игрец». Түби дэлхэй дээрэ яhала hайн hанаатай, сэсэн ухаан бодолтой, холые харадаг, хүн зондоо туhалхал гэжэ оролдодог хүнүүд олон даа гэжэ hанахадаа, хүнэй досоо баяршье, жаргалшье багтажа ядана.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.