Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

25.07.2014 17:15 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Уран зохёолшодтой уулзалга

Автор: Манай корр.

Июлиин 20-до аймагай номой сан соо Соёлой жэлдэ зорюулагдаhан Буряад республикын элитэ уран зохёолшодой ба поэдүүдэй дулаахан дүхэриг соо уулзалга үнгэрбэ.

М.Р. Чойбонов, Буряадай уран зохёолшодой Холбооной түрүүлэгшэ, «Байгал» сэтгүүлэй ахамад редактор Г.Х. Базаржапова, Д.Ш. Доржогутабай – СССР-эй уран зохёолшодой Холбооной гэшүүн, Д.Р. Доржиева — СССР-эй уран зохёолшодой Холбооной гэшүүн, А.И. Виноградова – Россиин уран зохёолшодой Холбооной гэшүүн, Т.П. Григорьева — Россиин уран зохёолшодой Холбооной гэшүүн, Е.Р. Фахуртдинова – ургажа ябаhан залуу бэлигтэй поэтесса, С.Д. Доржиев – прозаик, А.Д. Уланов – поэт, В.О. Бухаев – Буряадай соёлой габьяата хүдэлмэришэн – эдэ бүгэдөөрөө творческо зам тухайгаа тобшохоноор хөөрэбэ.
Мүн баhа түрэл нютагтаа, эжы абадаа, баян байгаалиин hүр hүлдэдэ, дуран тухай, хүүгэдтэ зорюулhан номуудай хүүгэдэй сэсэрлигтэ, номой санда бэлэглээ.
Энэ уулзалгада Л.Г. Наханцакова, гулваагай орлогшо, хүүгэдэй сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд, буряад хэлэнэй багшанар (Орлигой ба Сорогой), ажалай ветеранууд К.Д. Тулуев, О.Б. Балданова, О.Ж. Жамбалова, П.Д. Патархеев, аймагай захиргаанай структурна hалбариин түлөөлэгшэд хабаадалсаа.
О.Б. Балданова, С.Ш. Хахансакова, П.Д. Патархеев, О.Ш. Дашеева гэгшэд үгэнүүдые хэлэбэ.
О.Б. Балданова, П.Д. Патархеев шүлэгүүдээ уншаба.
Айлшадта соёлой хэлтэсэй зүгhөө бэлэг барюулагдаа.
Намарай сагта болохоо байhан фестивальда «уран хурса гуур-hатай» залуу үетэниие дэмжэхэ, эхын hүнтэй хамта эрэ болохыемнай тэнжээhэн түрэл буряад хэлэеэ мартахагүй, түрэл буряад хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ, ёhо заншалаа сахижа ябая гэhэн шэглэлтэй дүхэриг – шэрээ үнгэрбэ гээд ойлгоё.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.