Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

24.04.2014 16:12 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Аялгаар hайхан дуунуудаа...

Автор: Манай корр.
Орлигой соёлой байшан соо апрелиин 22-то буряад зоной дунда гуримшаhан «Алтан гургалдай –2014» гэhэн мүрысөөн үнгэрбэ. Арад зоной дунда арадай дуунуудые дэлгэрүүлхэ, арадай дуунуудые өөhэдынгөө Ахын маягтайгаар гүйсэдхэдэг дуушадые элирүүлхэ, саашадаа дуушадые дэмжэхэ — мүрысөөнэй гол зорилгонь болоно. Манай Ахын арад зон урда сагhаа хойшо өөрын баян түүхэтэй, hайн hайхан заншалтай юм. Мүнөөдэршье хүн зон соёлой танхим соо сугларжа, арадайнгаа дуунуудые «шэхэнэй шэмэг, нюдэнэй хужар» болгон шагнаба.

Жюриин гэшүүд Будаева Т.А., Мунконова Л.М., Путункеева Е.П., залуушуул Монгол республикын хүгжэм-бүжэгэй институдай арадай хүгжэмэй факультедэй морин хуурай мэргэжэлтэн Хайлар Хаптагаев, Монголой соёл урлалгын их сургуулиин уртын дуунай тэнхим (факультет протяжной песни) дүүргэhэн Валентина Наханцакова гэгшэд Д.Ц-Д. Литвинцевагай хүтэлбэри доро hорилгондо хабаадагшадые сэгнэбэ. Энэ мүрысөөндэ 15 хүн хабаадаба.

«Түүхэ домогоороо, уран зохёолоороо, гар урлалаараа, хүгжэм дуугаараа буряад арад урдын урда сагhаа мэдээжэ юм.
Буряад арад зон бүхы ажабайдалаа ирагуу hайхан хүгжэм доро аялгаар hайхан дуунуудаа хангюурдан үнгэргэдэг байгаа. Баяр баясхалангаашье, уйдхар гашуудалаашье уянгын хүсөөр дэлбэрүүлжэ, Эхэ байгаалияа, Эсэгэ ороноо, Тоонто нютагаа, Эхэ эсэгэеэ, хани нүхэдөө, инаг дураяа магтан дуулажа, оршолонто юртэмсын алхасатай жэгдэ ябаа.
Тиигэжэл сэдьхэл бодолоо ирагуу hайхан дуугаараа халяан дамжуулжа, ажаллахадаашье, амархадаашье аялгаар hайхан дуунтаяаа эб хамта хэдэн зуун жэлнүүдые hэтэ дабажа ерэhэн түүхэмнай дуун соомнайл даа»

Хабаадагшад 5 бүлгэм боложо хубаараа.

1-хи бүлгэм соо (10-hаа 14 наhа хүрэтэр):
I-хи hууринда Самсонова Сарюна (Сорог),
II-хи hууринда Галсанова Гэрэлма (Орлиг),
III-хи hууринда Гергенова Виктория (Сорог)

3-хи бүлгэм соо (19-30 наhатай хүрэтэр):
Дондоков Сергей (Сорог).

4-хи бүлгэм соо (31-50 наhа хүрэтэр):
1 hуури – Зоригто Ринчинов (Орлиг),
2 hуури – Туяна Габанова (Хара-Хужар)

5-хи бүлгэм соо (51 наhатайhаа дээшэ):
1 hууринда – Владимир Семенов (Орлиг),
2 hууринда – Валентина Алексеевна Галсанова ба Владимир Гармажапович Хамаганов, 3 hууринда Энгельсина Ошоровна Маланова (Балагта) гарабад.
Ургажа ябаhан үри хүүгэд Алена Пронтеева (Сорог), Санжина Хамаганова (Сорог), наhатайшуул Р.Б. Богроева, В.Л. Убашеев эдэбхитэйгээр мүрысөөндэ хабаадажа, шанда хүртэбэд.
Энэ мүрысөөндэ хүндэтэ манай ветеранууд олоороо хабаадаа. Эдэ хэд бэ гэбэл, В.А. Галсанова, В.Г. Хамаганов, В.Л. Семенов, Э.О. Маланова, Р.Б. Богроева, В.Л. Убашеев. 2-хи бүлгэмдэ (15-18 наhатайшуул) дуушадай үгы байhаниинь харамтай.
Апрелиин 28-да «Буряадай нэгэ үдэр» гэhэн найрта соёлой ажалшад Д.Ц-Д. Литвинцевагай хүтэлбэри доро хабаадахаяа бэлдэнэд. hүүлшын 2 жэлэй туршада республиканска үльгэршэдэй мүрысөөндэ хабаадаhан Даша Баторов, Гуржаб Баторов (Хужар) Амгалана Гармаева (Орлиг) мүншье бэлдэнэд.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.