Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

17.03.2014 16:14 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Энэ дэлхэй дээрэ эгээл сэнтэйхэн…

Автор: Манай корр.
Мартын 8 – Улас хоорондын эхэнэрнүүдэй hайндэр. Энэ hайндэртэ зорюулhан концерт-наадан соёлой байшан соо баяр ёhололой оршондо үнгэрбэ. Орлигой хүүгэдэй уран урлалай hургуулиин hурагшад, соёлой танхимай артистнар суг ирагуу hайхан аялга хүгжэм зэдэлүүлжэ, уран нугархай хатарша бэрхэ хүбүүд, басагад уран үгын бэлиг талаангаа шадахыса харуулба.

«Эжийн чансан цай» гэжэ уянгата дуугаар Зоригто Ринчинов концерт харагшадые амаршалба. Январь hарын амаралтануудта Сочи хото ошожо, лауреат болоhон «Эдэльвейс» гэhэн хүүгэдэй хатарай ансамбль «Выбивание шерсти», «Грация», «Северный танец» гэhэн хатарнуудые гоё гоо хубсаhатай басагад харуулба. Эндэ багша Олеся Александровна Самбаевагай үүргэ тон ехэ. Холо город ошожо 30-аад коллективууд сооhоо лауреат нэрэ зэргэтэй болохо гээшэмнай гайтай ха юм.
Хүүгэдэй «Хараасгай» гэhэн хатарай ансамбль «Родина» гэжэ хатар гүйсэдхөө. (Багшань Валентина Дынзеновна Ринчинова).
Фортепиано дээрэ 7 классай hурагша Папаев Бурин-Жаргал наадажа, хүүгэдэй анхарал татаа. Мүнөө Бурин-Жаргал 5-хи класста (класс фортепиано) hурана, үшөө 2 жэл болоод дүүргэхэм гэжэ омогорхолтой ябана. (Багшань Лариса Михайловна Мунконова).
Чанза дээрэ Бадма-Ханда Дондокова наадаба. Хүүгэдтэ тон мээхэйгээр хандажа, ехэл зохидхоноор чанза дээрэ hургадаг Сэсэг Ринчинова багшань юм.
Концертын шэмэг оркестр ааб даа. Оркестртэ янза бүриин инструментнүүдэй: хуур, чанза, иочин, ятага, морин-хур, лимбэ г.м. ородогынь эли, уран урлалай hургуулиин багшанар ямаршье инструмент hайн мэдэдэг, тиимэhээ үхибүүдээ ядалдангүй hургадаг.
Дуушад Вера Борбуева «Эдир наhанайм дуран», Цырен Будаев «Дангинамнай», Людмила Гомбоева «Бууралхан эжымни», Валентина Наханцакова «Наян Наваа» ажабайдалдаа, зон нүхэдтөө, буурал эжыдээ дуратайгаа арадайнгаа уянгата аялгануудаар дамжуулбад. 4 классай hурагша Даша Ошоров – «Тархайн хүбүүн Зархай» гэhэн хөөрөө уран гоёор өөртэйнь тохёолдоhон ушар мэтэ хөөрэжэ, харагшадые хүхеэгээ.
(Багшань Людмила Алексеевна Гомбоева), «Найдал ансамблиин хүбүүд Тамир Будаев, Рыгзен Галсанов багшатаяа (Зоригто Ринчинов) лимбэ дээрэ буряад аялгануудые хангюурдаа. Уран урлалай hургуулиин багшанарай вокальна ансамблиин залуу басагад хүбүүд «Уян зулгыхан», «Жаламхар» гэhэн дуунуудые зэдэлүүлбэ. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, Долгор Батожапова, Хайлар Хаптагаев, Надежда Самаева, Сэсэг Ринчинова, Лариса Мунконова, Марина Арзухаева, Зоригто Ринчинов, Олеся Самбаева.
Зориг ехэтэй, талаан бэлигтэй уран урлалай hургуулиин багшанар, соёлой байшангай хүдэлмэришэд ба эдир артистнууд үшөө үндэр сэгнэлтэнүүдтэ хүртэжэ, талаан бэлигээ дүй дүршэлөө улам мүлижэ, уянгата hайхан хүгжэм дууе арадайнгаа дунда дэлгэрүүлхэ гэhэн зорилго урдаа табина.
«Амиды ябаха жаргал бэлэглэhэн эжы, абаhаа үнэтэй юун байхаб, Аяар юhэн hара соо хүүгэдые хэбэл соогоо шэрэн, алтан дэлхэйдэ мүндэлүүлэн, уураг амтатай сүүгээрээ тэжээн, үдэр hүнигүй, үргэhэ нойргүй үлгы дээрэнь тонгойн, үлгын дуугаар боомэйлhэн энхэргэн hайхан эжымнай. Арай-шамай хүлдэ ороходошни, «Эжы» гэжэ түрүүшын үгэдэшни аргагүй ехээр баясадаг ашата буурал эжымнай. Шэнэ хубсаhа үмдөөд, үhэеэ гоёор гүрүүлээд, түрүүшынхиеэ hуургуулида ошоходошни уяран, баясан үдэшэдэг зоолэн сэдьхэлтэй эжымнай Алдуу эндүү хэхэдэш, урагшатай hайн ябахадаш бүхы хүнhөө ехээр hанаагаа зободог сагаан hайхан сэдьхэлтэй эжымнай».

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.