Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

13.02.2014 21:26 Четверг
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Хүүгэдэй найр наадан

Автор: Мария Гомбоева
Хаа яагүй манай уужам Аха нютагтамнай Сагаалганай hайндэрнүүд үнгэрнэ. Февралиин зургаанда шэнэ гараhан морин жэлдэ зорюулhан «Солнышко» гэhэн хүүгэдэй сэсэрлиг үүдээ үргэнөөр сэлижэ, найр, наада харуулба.

«Буратино» гэhэн багашуулай дунда бүлэг (багшань Д.Д. Дарбакова) «Сагаалган манай hайндэр» гэhэн сценарий табиба. Үхибүүд hайхан дуугаа дуулажа, юрөөл шүлэгөө зорюулжа, hонин аман үгэ хэлсэжэ, ёохор наадаяа дэлгээжэ, хаба шадалаа харуулба.
hүүлээрнь «Баатар. Дангина» мүрысөөн үнгэрөө гээшэ. Энэ мүрысөөндэ 5-6 наhатай эдир хөөрхэн хүүгэд хабаадаа. Тэдэнэй дунда эдир дангинаанууд Алия Ринчинова ба Алина Ангархаева, эдир баатарнууд – Эрдэм Ошоров, Амгалан Иванов, Дамдин Гомбоев. үхибүүд уран гоёор юрөөл шүлэгүүдые хөөрэжэ, хонгёо hайханаар дуулажа, буряад зоной хатар харуулжа зүрхэ сэдьхэлыемнай аргагүй ехээр баярлуулаа.
Саашынь үхибүүд «Хүхилдэн наадая» гэhэн гаршагтайгаар буряад арадай хүүгэдэй наадануудые наадабад.
Ургажа байhан залуушуулаа түүхэ соёлтойнь, түрэл хэлэтэйнь, ёhо заншалнуудтайнь танилсуулжа, бусад арадhаа онсо өөрын нюуртай, шарайтай болгохые оролдодог гээшэ ааб даа.
Тиимын тулада, жэнхэни түрэл хэлэеэ тэгшэ hайнаар хүгжөөжэ,буряад арадайнгаа ёhо заншалаар омогорхожо, Эхэ орондоо дуратай, ажал хэрэг үндэрөөр сэгнэдэг хүүгэдые хүмүүжүүлжэ ябаhандатнай урматайл байна даа!
«Солнышко» сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд хүүгэдтээ ехэ анхаралаа хандуулна гэжэ үшөө дахин бидэнэр мэдэрнэбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.