Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

31.01.2014 15:16 Пятница
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Сагаалганай яармаг

Автор: Ольга Бартаева
Январиин 28-ай үдэр музейн хорёо соо ехэ хүлгөөтэй байба. Юундэб гэхэдэ, сагаалганда зорюулагдаhан заншалта хүдөө ажахын яармаг үнгэрөө. Богсон, Үрөө, Сорог, Харhан тала, Обтой, Алаг шулуун, Балагта hууринуудhаа мал ажалтай хүнүүд ерэжэ, худалдаа наймаанда хабаадаба.

Манай корреспондент наймаашадай худалдаа наймаагаар hонирхобо. Сандаков Соёл Владимирович – «Нэгэдэл» бүлгэмэй генеральна директор:
- Мүнөөдэр яармагта мяханай продукции (фарш, бууза, пельмени, эльгэ уушха) асараабди. Энэ бүхы зүйлнүүднай модульна мяханай цех соо хэгдэhэн түрүүшын продукци болоно. Цех hая хүдэлжэ эхилээ. Мүнөө дээрээ 3 хүн (2 лепщик – бууза, пельмени хэдэг хүнүүд, 1 обвальщик – мяха hалгаадаг) хүдэлнэ. hаяар Москваhаа хайшан гэжэ оборудовани дээрэ хүдэлхэб гэжэ заажа үгэхэеэ технолог ерэхэ. Мүнөө манда өөhэдын технолог хэрэгтэй болоод байна.
Яармагта сагаан эдеэн, мяхан яhала элбэг байба. Хүн бүхэн өөрынгөө hанаагаар бэлдэжэ, олон зоной анхаралда табиба бшуу.
Жэшээнь, Балагтаhаа ерэhэн Доржо Доржиевич Унжуев 10 кг аарса асараа. Адуунай арьба, эльгэ, аарса, арhа шүрбэhөөр оёотой үхибүүдэй гуталнуудые Валентина Владимировна Бадаева Цэдэн хүбүүтэеэ дурадхаа.
Мүншье Үрөөгэй аха дүү Дондоковтан дотор өөхэ, загаhа, шабай, сагаан дали, аарса, творог ехээр асараа. Харин Галина Цыреновна Цыремпилова (Харhан тала) тагалсаг, шуhан, дотор өөхэ, аарса, нэхэhэн оймhо, бээлэй, томоhон уялга, hарлагай нооhоор нэхэhэн дүрэнхэй худалдаа.
Богсооной Дамбаевтан, Убашеевтэн, Ухеевтэн, Алаг Шулуунhаа Буханаевтан, Обтойhоо Н.Н. Галсанова Эрдэни хүбүүтэеэ ерэжэ, аарса, сүү, омhон, хошхоног, эльгэ уушха, тоhо, hамар худалдажа, хүн зоноо урмашуулаа.
Яармагта хабаадаhан малшадта хүдөө ажахын управлениин дарга Р.М. Шагдуров баярай бэшэгүүдые барюулаа. Дахин иимэ яармаг мартын hүүл багта болохоор хараалагдана.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.