Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

29.01.2014 19:47 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Hэер шаалган

Автор: Ольга Бартаева
Эгээл дүтэ, наринаар манай буряад арад зондо hанагдаха Сагаан hара мүндэлэн ерэжэ, арад зоноо баярлуулхань. Энэ hайхан найрта зорюулагдаhан буряад-монгол арадай hэер шаалган гэhэн заншалта мүрысөөн үнгэрбэ.

hэер шаалган гэhэн мүрысөөн аглаг үндэр Аха нютагтамнай hэргээгдэн, түрүүшынхиеэ Ахын аймаг гэhэн муниципальна байгууламжын захиргаанай хүсөөр үнгэргэгдөө.
«hэер шаалган» — арад зоной дунда дэлгэрhэн наадан. үшөө Чингис хаанай үедэ болодог байhан мүрысөөн гэжэ бидэ мэдэнэбди. Энэ үдэр аймагай танхим соо хүн зон ехэ олон, хүлгөөтэй байба. Энэ бүхы мүрысөөниие Баир Батомункуевич Нимаев хүтэлбэрилөө.Энэ мүрысөөнэй ёhо гурим иимэ байба: тамиршад hэер хухалаа, хухалаагүйшье hаа, мүрысөөндэ хабаадаха эрхэтэй.
Мүрысөөн 2 сагай турша соо үнгэрнэ. 2 сагай үнгэрhэнэй удаа, тамиршадай hэер хухалhан тоогоор түрүү гурбан hуури элирүүлэгдэнэ. Тамиршад олон hэер хухалха гэжэ оролдоно.
Хабаадагша хүнэй наhан хэмжээгүй, эхэнэр, бүhэтэй хүн илгаагүй.
Нэгэ hэер нэгэ дахин сохихын тула – 50 түхэриг тамиршан табина, хоёр дахин сохиходоо — 100, гурба дахин – 150 г.м. Жэшээнь: нэгэ дороо 5 дахин сохихо гэжэ шиидэбэл – тамиршан 250 түхэриг табижа шааха. Сохихын тоо хэмжээгүй. hэер сохигшо хүн эндэ байhан тэрлиг үмдөөд, улаан гараараа шааха ёhотой. Бээлэй, бүд, бүhэ г.м. юумэ гартаа барижа огтолон болохогүй. Тиигэбэшье hаа, эндэ бэлдээтэй саарhа hэерэй узууртань орёожо барихада болоно.hүүлээрнь Роберт Доржиевич – ахамад судья, зүб
бурууень, яагаад hэер шаажа болохоб гэжэ харуулба.Энэ мүрысөөндэ олон шамбай хүбүүд хабаадажа, 1-хи hуурида шэн зоригтой, нюдаргаараа шанга Борис Цыремпилов (Сорог) – (20 000 түхэриг) булин гараба, 2-хи hуурида Ошоров Александр (Бурэнгол)– 10 000 түхэриг, шанда, 3-хи hуурида – Эрдынеев Энхэ (Бурэнгол), Осохеев Галсан (Балагта) 5 000 түхэриг шанда хүртэбэд. Ламажапов Элбэг (Бурэнгол) 2 000 түхэриг шанда хүртэбэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.