Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

27.11.2013 09:22 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

«Уян нугархай буряад хэлэмнай…»

Автор: Манай корр.
«Солнышко» гэһэн хүүгэдэй сэсэрлигтэ буряад хэлэнэй һайндэртэ зорюулагдаһан уран гоёор шүлэг уншалгын мүрысөөн үхибүүдэй, хүмүүжүүлэгшэдэй, түрэлхидэй ба айлшадай анхаралда табигдаба.

Мүрысөөндэ 17 хүүгэд хабаадаба. Эдир шүлэгшэд уран гоёор шүлэгүүдые уншажа, харагшадые урмашуулаа.

3-4 наһатай үхибүүд сооһоо Балданов Эрдэни 1 — хи һуури, Сыренова Аина – 2 — һуури, Балданов Доржо – 3 һуури эзэлээ.

4-5 наһатай үхибүүд сооһоо: 1-хи һуури – Ринчинова Алия, 2-хи — Ошоров Эрдэм, 3-хи һуури Дондокова Эржена эзэлээ.

Ахалагша бүлэг соо уран гоёор шүлэг уншадаг үхибүүд олохон байба: 1-хи һуури – Ошоров Этигэл, Загдаева Арюна, 2-хи һуури – Шорноев Жалсан, Цыбикова Арюна, 3-хи һуури – Жамбалова Адислана, Бамбалаева Аида эзэлбэд, һуури эзэлээгүй хүүгэд баярай бэшэгээр тэмдэглэгдэбэ.

Уран шүлэгэй мүрысөөндэ сэсэрлигэй үхибүүд жэл бүри хаабаададаг һэн тула яһала бэрхэ, бэлиг талаантай байһанаа харуулаа гэжэ жюриин гэшүүд тэмдэглэбэ.

Хүүгэдэй хэлэһэн шүлэгүүдэй тематика ехэ баян байба. Мүншье дуушье дуулалдахадаа, хатаршье хатархадаа аргагүй бэрхэнүүд – уян нугархай хэлэтэй, бэетэй байһанаа үхибүүд харуулба.

«Солнышко» сэсэрлигэй хүмүүжүүлэг-шэд хүүгэдтээ ехэ анхаралаа хандуулна гэжэ үшөө дахин бидэнэр мэдэрнэбди. Мүрысөөнэй дүн болоходо, Орлигой дунда һургуулиин багша Октябрина Жаргаловна Ошорова түрэлхидэй зүгһөө үхибүүдые бага наһанһаань түрэл буряад хэлэндээ дуратайгаар һургажа байһандань баяр баясхалан хүргэбэ.

«Солнышко» сэсэрлигэй ажалшад үхибүүдтээ, түрэлхидтөө, ба жюриин гэшүүд Валентина Дынзеновна Ринчинова, Долгор Раднаевна Замбалова, Октябрина Жаповна Дашеевада буряад хэлэнэй һайндэртэ зорюулагдаһан  уран гоёор шүлэг уншалгын мүрысөөндэ ерэжэ хаабаадаһандань, баяр баясхаланиие хүргэнэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.