Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

25.11.2013 09:48 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Орлигой театр Гүрэнэй шанда зууршалагдаа

Автор: Ахын аймагай соелой хэлтэс
Буряад Республикын гүрэнэй шанда Ахын аймагай Орлигой арадай театр зуур- шалагдаад байна. Театрай албан еhоной дансануудые Буряад Республикын гүрэнэй шанда хүртэхын талаар комиссида октябрь hарын эхиндэ эльгээхэдэнь, мүрысөөндэ хабаадаха тухай урилга Буряадай Соелой министерство эльгээhэн байна. Тус мүрысөөнэй hүүлшын шатада Орлигой арадай театрhаа гадуур Улаан-Үдын мяханай комбинадай «Багульник» ансамбль болон Бэшүүрэй аймагай ород дуунай «Сибирячка» гэhэн арадай ансамбль хабаадалсана.

Ахын аймагай Орлигой арадай театрай түүхэ 1967 онhоо эхитэй юм. Түрүүшынгээ зүжэг Намжал Балданогой «Эржэн» гэhэн пьесээр, уран зохёолой литературна бүлгэмэй дэргэдэ 1968 ондо табиhан байна. hүүлээрнь, 1969 ондо «Шүдхэртэй сүндүүг» гэhэн зүжэг залуу режиссер Дулма Михайлова табиhан намтартай. Тиигээд 1970 ондо Ахын аймагай Орлиг тосхондо РСФСР-эй Соелой министерствын 644-дэхи захиралтаар хоёр хүдэлмэрилэгшэдтэй арадай театр байгуулагдаа. Тэрэ гэhээр дүшэ гаран жэлэй туршада олон тоото зүжэгүүд табигдаhан байха юм.

Ахын театр арад зонойнгоо соелые, баян буряад хэлэеэ, удха шанар ехэтэй заншалаа үргэжэ, хододоо үнэн зүрхэнhөө хүдэлжэ, уран бүтээлэй хүгжэлтэдэ нилээдгүй хубитаяа оруулhанайнгаа түлөө  үндэр шанда хүртэхөөр шэлэгдэжэ гараа. Мүнөө теат- райхид бэлэдхэлэйнгээ ажал түлэг дундаа ябуулжа байна. Ноябриин 27-до Гүрэнэй Х. Намсараевай нэрэмжэтэ буряад драмын театрай тайзан дээрэ харагшадай анхаралда эрхим зүжэгүүдэйнгээ нэгэн болохо Бата-Мунхэ Пурбуевай «Толдойн хүбүүн Болдой» гэhэн зүжэг харуулхань. Тэрэниие  Россин болон Буряад Республикын арадай артист Нина Гармаевна Токуренова табиhан байна. Ахын арадай аялга дуунуудые оруулжа, абари зангыень нютагай маягаар  hажаажа харуулhан, ехэ дуутай шуутай бүтээл болоhон юм. Омск хотодо үнгэргэгдэhэн арадай театрнуудай Бүхэроссин 5-дахи фестивальда хабаадажа, үндэр шагналда Ахын театрай энэ зүжэг хүртэhэн байна. Тиин «Толдойн хүбүүн Болдой»  арадаймнай театрай алтан  абдарта ороhон зүжэг гээшэ.

үшөө тиихэдэ арадай дуушан Бадма Габанов  Гүрэнэй шанда баhал зууршалагдаа. Тиимэhээ тэрэ Ахын аймагай «Алтан гургалдай» гэhэн нэрэеэ үшөө дахин гэршэлхэнь.

Иимэ үйлэ хэрэгүүдэй боложо байhан ушараар Ахын аймагай соелой хэлтэсэй мэргэжэлтэд, нютагаархид ехэ оролдолго гаргажа, арадайнгаа театрые дэмжэнэд, түрүүжэ гарахыень үнэн зүрхэнhөө хүсэнэд. Улаан-үдэ хотодо ажаhуудаг нютагаархинаа ноябриин 27-до Гүрэнэй буряад драмын  театрта ерэжэ, Орлигойнгоо театр  дэмжэхыень уринабди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.