Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

  • Всего материалов:
    44
  • Самый ранний:
    06.10.2013
  • Самый поздний:
    21.09.2023

Сортировать по

Поиск по дате

Найдено 44 объекта
28.11.2014

Элинсэгээ магтан уг залгамжын баялиг

Буряад хэлэнэй үдэрнүүдтэ Ахын аймагай тогтоогдоhоор 75 жэлэй ойдо зорюулагдаhан «Золотое наследие предков — Элинсэгээ малтан уг залгамжын баялиг» гэhэн эрдэм-шэнжэлэлгын аймагай конференци hаяхана Орлигой дунда hургуули соо hурагшадай дунда үнгэргэгдэбэ. Тус конференцидэ аймагай  4 дунда (юрэнхы) hургуулинуудhаа 43 hурагшад  «Тоонто нютагайм түүхэhээ», «Уг гарбал, угай бэшэг», «Этнографи», «Алтан гуурhан», «Уран үгэ» гэhэн шэглэлээр ажаллаа.
25.11.2014

Посвящение в первоклассники

19 ноября в актовом зале Орликской школы состоялся праздник – чествование первоклассников. В этом году в нашей школе три параллели — 1 «а» (классный руководитель Шагдурова А.П.), 1 «б» (классный руководитель Цыбикова Л.П.) и 1 «в» (классный руководитель Гомбоева С.И.) Всего 60 учеников.
18.11.2014

Юртэмсын хүн түрэлтэндэ эхэ хэлэнhээ ондоо мүнхын аршаан үгы

«Эхэ хэлэн — мүнхын аршаан» гэhэн бүгэдэ буряадай буряад хэлэнэй 2-хи дугаар мүрысөөн 2014 оной 9-хи hарын 27-ой үдэр Ивалгын дасанда үнгэргэгдөө hэн. 
13.11.2014

Итоги проведения ЕГЭ в 2014 году и направления развития ЕГЭ в 2015 году

В соответствии с действующим законодательством единый государственный экзамен (далее — ЕГЭ) является основной формой государственной итоговой аттестации выпускников общеобразовательной школы в Российской Федерации.
12.11.2014

Уянгата уншалгын үдэшэ

Түрэл hайхан тоонтодомнай дулаан ута намар тогтошоод, халюун шаргал дайдаяа hэрюухэн hэбшээгээрээ  эльбэн байhандал hанагдана. Иимэ гое зэрэлгээтэ үдэрнүүдтэ манай Буряад орон дотор түрэл буряад хэлэнэймнай hайндэрнүүд болодог. Манайшье аха нютагта энэ hайндэрнүүд үргэнөөр тэмдэглэгдэжэ байна гээшэ. 
11.11.2014

Хүн болохо багаhаа…

Октябриин 28-да Орлигой «Хараасгай» гэhэн хүүгэдэй сэсэрлиг, аймагай эрдэм гэгээрэлэй Управлени буряад хэлэнэй hайндэртэ, аймагай 75 жэлэй ойдо зорюулан, заочно формоор эдиршүүлэй дунда шүлэг уран уншалгаар мүрысөөн үнгэргэбэ.  
06.11.2014

Түрэл Буряад ороноо дуулан түүрээн магтанаб

Октябриин 21-нэй үдэртэ аймагай эрдэм гэгээрэлэй Управлени Орлигой соелой байшан соо М.Б. Хубриковай «Антология бурятской детской песни» гэhэн ном презентаци хэжэ, hурагшадтай болон ехэшье зонтой танилсуулангаа, шүлэг уран уншалгаар дунда болон эхин hургуулиин hурагшадай хоорондо аймагай мүрысөө үнгэргэhэн байна. Номой презентаци  тухай газетын хуудаhанда бэшээ hэмди.
31.10.2014

Эрхим диктант -2014

Октябриин 15-да Орлигой дунда hургуули соо түрэлхидэй дунда  «Эрхим диктант -2014» гэhэн мүрысөөн үнгэрбэ. Энэ ямар зорилготойгоор  үнгэрөөб гэхэдэ, арадайнгаа түүхэ, аман зохеолойнь баялиг, еhо заншал, соел болбосорол-эдэ бүгэдэндэ түшэглэн буряад үндэhэ яhатанай гүнзэгы мэдэрэл бүридхэл, ниитын болон ажахын хэрэгтэ түрэлхи хэлэеэ хэрэглэжэ ябаха, тиихэдэ өөрынгөө эрдэм мэдэсые, дүй дүршэлые шалгаха гэhэн эрилтэнүүд табигдаhан байна. 
31.10.2014

Эхымнай заяаhан хэлэн

Уян hайханбуряадхэлээрээУринзөөлэхэнөөрхэлэжэ hураял,Угизагуураа, удхазаяагааУламсэгнэжэ, үргэнябаял!  
27.10.2014

Буряад дуунуудай алтан сэсэрлиг

Октябрь hара манай республика дотор ехэл хүлгөөтэй. Буряад хэлэ бэшэгээ саашань хүгжөөхэ гэhэн зорилготой «Буряад хэлэнэй hара»  гэhэн    hайндэртэ зорюулагдаhан ажал үргэн дэлисэтэйгээр ябуулагдажа байна. 
21.10.2014

Үшөө дахин буряад хэлэн тухай

Буряад хэлэн – түрэл хэлэн,үгэ бүхэниинь-угалза, хонхо мэтэ,Абяан бүхэниинь-аялга, хүгжэм мэтэ,Ухаан бэлигынь сагаан лёнхобо сэсэг мэтэ,Элинсэг хулинсагуудай-түүхын зула мэтэ,Дээдэ Заяае одон мэтэ!
14.10.2014

Всё для любимых детей

Целый месяц жители села Орлик, проживающие около детского сада «Хараасгай» наблюдали, как на территории сада вовсю кипит стройка. Это родители, дедушки и бабушки воспитанников, после рабочего дня облагораживали детские площадки.  В конце месяца 30 сентября были подведены итоги конкурса «Лучшая игровая площадка».