Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

14.08.2020 09:43 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Барилгашадай харюусалгата ажал

Автор: О.Дашеева

Манай нютагта айлшад ерэхэдээ, хэмжээгээрээ эгээ ута академик В. Обручевэй үйлсөөр орожо ерэдэг. Энэ үйлсэ дээрэ гое hайхан, hаруул томо гэрнууд ехэ олоороо тобойлдожо харагдадаг. Энэ гэрнуудые хэд баряа гээшэб? Энээн тухай манай мүнөөдэрэй хөөрөөн.

1976 ондо районой РСУ-барилга-заhабарилгын участок эмхидхэгдээ. Олон жэлэй туршада энэ эмхи хүл дээрээ бодожо ядан байгаа. Юундэб гэхэдэ, hая бии болоhон организациин материальна-техническэ база hулашаг, хүн зон – ажалшад үсоон. 1977 онhоо 1980 он хүрэтэр барилгада хараалагдаhан мүнгэн оройдоол 84, 56, 41, 72 процентээр дүүргэгдэдэг байhан. hая нээгдээд байhан организацида оройдоол 22 хүн хүдэлдэг байгаа.

1981 ондо РСУ-гай хүтэлбэрилэгшээр Олег Николаевич Цыремпилун томилогдожо, тэрэ жэлдээ энэ коллектив 200000 түхэриг мүнгэ ашаглахын орондо 366000 түхэриг ашаглажа, түсэбөө 182 процентээр дүүргэнэ. Агууехэ Октябриин социалис революциин 70 жэлэй хүндэлэлдэ зорюулагдаhан район соогоо барилгашадай дунда эмхидхэhэн социалис мүрысөөнэй түрүү зэргэдэ ороо. Юундэб гэхэдэ, ажалшад олошоржо, аяар 86 хүн хүдэлмэритэй боложо, барилгын ажал хурдан темпээр ябуулагдажа эхилээ.

«1987 ондо зургаахан жэлэй хугасаа соо манай коллектив ба хэжэ байhан ажал хүдэлмэримнай танигдашагүйгөөр хубилаа. Нэн түрүүн, хүн зоноймнай ажал хүдэлмэридөө хандаса тад ондоо болонхой. Хараад үзэгты, 86 хүн манда ажаллана гэжэ мэдэнэт. Тэдэнэй ехэнхи хубинь –комсомол залуушуул. Оньhон техникэшье хүсэд бии.

Бидэ hүхөөр модо сабшажа, тоншожо шадахал гээд, барилгашан байха аргатай гээд лэ энэ тэрэ байра бари гэжэ даадхадаггүйбди. Барилга хэхэ, тэрэниие шадаха гэжэ батаар этигэхэдээл энэ харюусалгата ажал даалгадаг байнабди. Барилга гээшэ харюусалгатай ажал. Тиимэhээ энэ хүдэлмэридэ хүдэлхэ хүнүүдые hайн шэлэдэг байнабди. Комсомол залуу барилгашадай хүсөөр, тэдэнэй үүсхэлээр дунда hургуулиин интернат (мүнөө эхин классуудай hургуули), поликлиникэ баригдаа юм. Социалис мүрысөөндэ илаhан залуушуулнай Монгол Арадай республика ошохо туристическэ түлөөhэгүй путевкоор залуу барилгашад Олег Самаев, Борис Хандаков, Виталий Дамшаев, Леонид Шаргакшанов, Герман Базаров, Альберт Ускеев, Дондок Дамбаев болон бусад шагнагдаhан юм. Мүнөөшье жэлдэ, Октябриин 70 жэлэй ойн хүндэлэлдэ залуу барилгашад яhала габшагайгаар ажаллажа байнхай», — гэжэ 1987 оной августын найманай «Саянская новь» сонин соо О.Н.Цыремпилун интервью үгэhэн байха юм.

Тэрэ жэл хахад жэлэй түсэб РСУ-гэй коллектив 106 процентээр дүүргэhэн байха юм. Тиигэжэ энэ коллектив партиин райкомой болон арадай депутадуудай районой Соведэй гүйсэдкомой дамжуулгын Улаан тугта хүртэhэн байгаа бшуу. Комсомол залуушуулай хажуугаар хуушан, дүй дүршэлөөр баян нүхэд олон байгаа юм ааб даа. Нэрлэн хэлэбэл РСУ-гай бии болохоhоо хойшо хүдэлhэн В. Н. Аюшеевые, ажалай ветеран Ф.С.Хайдаковые, прораб Ц.С. Галсановые, Д.Д. Дамбаевые, С.С. Пронтеевые, Ж.С. Манхановые, В.Б. Эмедеевые, В.Д. Самбяловые, Н.И. Жалсановые, С.И. Ертановые, С.С-Д. Мунконовые, Г.Б. Сотничые, Б.С. Патархеевые, Б.Ц. Бальжинимаевые, Б.Ж. Базаровые, Ю.С. Галсановые дурдахаар. Владимир Нанзытович Аюшеев эрхим бригадир байхаhаа гадна үшөө барилгашан, тракторист, пилорамын хүдэлмэрилэгшэ байhан юм. Олон залуу хүбүүдые модо бэлдэхэдэ hургаа. «Бэрхэ барилгашан» гэжэ солодо хүртэhэн Владимир Нанзытович Булад, Бурьял хүбүүдээ, Герман Базаровые, Альберт Ускеевые hургаhан байха юм. Мүншье баhа эгээ хүндэтэй ажалшадай нэгэн, харюусалга ехэтэй Пронтеев Сандак Сыренович. Бүхы байhан машина, техникые шалгажа, заhабарилжа байгаа. Жолоошон, бульдозерист, барилгашан, пилорамщик Жамбал Самбуевич Манханов бэрхэ ажалшан байhанаа харуулаа.

Кооператив «Ока» хэдэн жэлэй туршада манай нютагай барилгын талаар хүгжэн бодолгодо нилээд хүбитаяа оруулаа.

Олон жэлэй туршада Белоруссиhаа ерэhэн бригада Ленинэй нэрэмжэтэ колхоздо ехэ барилга хээ. Тэдэнэй гараар Саяны тосхон ургаа гэжэ мэдэнэбди.

«50 лет Октября» колхозой барилгашад, ехэнхидээ залуу механизатор хүбүүд. Ж.Д. Гомбоевой, М.Н. Шагдуровай, Ч.Э. Огзоновой, В.М. Арзухаевай ударидалга доро ехэ барилга хэжэ суурхуулаа.

Совет засагай үгы болоходо хүн зомнай мүнөө үмсын ажалтай боложо, колхоз, совхозуудшье үгы боложо, хуу өөhэдөө арга шадалаараа боложо байна. Поселенинууд элдэбын проектнуудтэ хабаадажа, мүнгэ санга шүүжэ, өөhэдынгөө хүсөөр барилга эмхидхэнэ гэжэ бидэ нютагайнгаа сониной хүүдаhанууд дээрэhээ таанадтаа соносхожол байдагбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.