Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

19.10.2020 08:43 Понедельник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Малшанай одото заяан

Автор: Н. БАЗАРОВ, ажалай ветеран

Ара талын ажалай ветеран, Эсэгын дайнай үедэ габъяата ажалай түлөө, III шатын «Ажалдаа шалгарhанай түлөө» ба дайнай ойн баярнуудта медальнуудаар шагнагдаhан Сыпил Дынзеновна Дабаева Аха нютагаймнай эрхим малшадай нэгэн ябаа юм.

Зунай дунда hарада 90 наhанайнь алдарта ойгоорнь аха дүүнэрынь, үри хүүгэдынь, аша гушанарынь олоороо сугларжа, хани халуунаар амаршалhан байна.

Сыпил Дынзеновна 1930 оной алтан намар Дабаев Дынзен Базарович, Дулма Лопсоновнагай түрүүшын үхибүүн боложо ехэтэ баярлуулhан байна. Бага балшар наhандаа хүндэ хүшэр байдал, үлдэхэ даарахые яhала үзэhэн байгаа. Юундэб гэхэдэ, эсэгэнь худал хуурмагаар хардагдажа холын газар тушаагдаад, нютагаа бусаха заяагүй байгаал даа.

Сыпил басаганай 11 наhатайхан болоходонь, Эсэгын дайн захалжа, 4-хи класста hуража ябахадаа hургуулияа орхижо, эжыдээ ажалдань туhалалсаха баатай болоо hэн. Тэрэ гэhээр Сыпил Дынзеновнагай наhан соогоо хэhэн ажалынь тоолохын аргагүй ехэл даа.

Ажахын бүхы hалбаринуудта (малшан, хонишон) наhан соогоо хүдэлжэ – хүгжэхэ, баяжахадань яhала хубитаяа оруулhан байна.

Эгээл удаан соо хонишоноор ажаллаа: амаралтада гаратараа ба хожом хойношье хүдэлөөл даа.

Ээрэ, Яндай хайрхан, Сагаан хобоо, Түргэн малаан, түргэн үбэр хабсагайтай, эрид байсатай үбэрнүүд – эдэ бүгэдэ үбгэжөөл теэбиин бодолдо hанагдан байдаг. Тиингүй яахаб даа, ехэнхи наhаниинь хонин ажалай hалбарида Ээрэдэ үнгэрhэн байна.

Хонин ажал тухай дэлгэрэнгыгөөр хэлэхэ болоо hаа иимэ байна. Нэн түрүүн – хүндэл ажал.

Би өөрөөшье энэ ажалые тон hайн мэдэхэб. Эжымни наhан соогоо хонишон ябаhан намтартай. Бидэ, үхибүүдынь, хара багаhаань туhалдаг hэмди.

Байгаалида ямаршье сагай тохёолдобол хонидоо хээрэ бэлшээридэ туужа гаргаха ёhотой ха юм. Эртэ үглөөгүүр хабарай хара hалхинда, зунай ааяма халуунда намарай хүйтэн бороон, үбэлэй саhан шуурган соогуур хонидоо адуулдаг. үдэшэ орой болотор, хоолшье мүртэй барингүй, хонидоо адуулжал ябаха – иимэ тэсэбэри hайтай хүнүүдэй нэгэн Сыпил эгэшэмнай байгаал даа.

Зундаа, намартаа hайн газар, hайн ногоондо садхаагаад, хонидоо таргалуулхые хонишод оролдодог.

Эгээл харюусалгатай хаhа, сүлөөтэй саг хонишодто – түл абалгын саг.

үдэр hүнигуй ороhон бороо шэнги олон хурьгад энэ үедэ адхардаг. Хээрэ гараhан хурьгадаа хаяаниинь хоёр гурбаадаар дулаан сүүмхэ соо хэжэ үргэлжэ асарха. Хотон соо адхарhанииень hүни унтангүй ябажа аминдань болгохо гэхэ мэтэ...

«Хурьгад нарай хүүгэдhээ доро, тооhорхохо, даараад муу юумэ hаа, шэшэхэ, үхэшэхэдөө магадгүй», — гэжэ hанаа алдан, Сыпил Дынзеновна хэлэгшэ hэн.

Хэзээшье бэлэй, ажахын байха сагта ямаршье даргын зарлигаар бэлэй, эхэ хонин отарые 500 болгогшо бэлээ. Энэ хада, тэрэ сагта манай нютагта ямаршьебэ хүтэлбэрилэгшэдай алду байhан байн. Сыпил Дынзеновнагай хэдэн жэлдэ тушааhан нооhон хэмжэхээр болоо hаа, хэдэн тонно болохо. Харин тобир тарган хурьгадань шэгнүүри ходол hайн байдаг бэлэ.

Энэ хонишоной бүлэдэ ажахын эхин партийна организациин секретаряар хүдэлжэ байхадаа албанай хэрэгээр ородог hэм.

Гэр бүлэнь үгэ нэгэдэн эбтэй эетэй ажаhуугшад бэлэй.

Мал ажаллахын хажуугаар гэр гуламта соохиёо ариг сэбэр байлгаха, хододоо халуун сай ундатай байлгадаг.

Сыпил Дынзеновнагай Намсал басаганиинь гэр бүлөөрөө үни удаан баhал хонин ажал дээрэ хүдэлжэ hайн амжалтануудые туйладаг байгаа. Мүнөө ундэр наhатай эжыгээ 5 аша, 8 гушанарынь баясуулдаг.

үзэсхэлэнтэ hайхан байгаалитай Ухэриг тоонто нютагтаа ажал дээрэ амжалта туйлаhан, аймаг соогоо алдартай ябаhан, ажал хүдэлмэридөө оролдожо, орден, медальнуудтай болоhон, аалихан зөөлэхэн уянгата үгэтэй хүгшэмнай ута наhа наhалжа, золтой, жаргалтай, үглөө бүри улан нарая угтажа hууха болтогой.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.