Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

05.10.2018 09:06 Пятница
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

СОРОГОЙ hУРГУУЛИИН 90 ЖЭЛЭЙ ОЙЕ УГТУУЛАН…

Автор: Суглуулан бэлдэгшэд: Путункеева Т.П., музей даагша, Цыденова Л.Д., түүхын багша

Байгша оной ноябриин 2-то Сорогой hургуулиин тогтоhоор 90 жэл болохонь.

1928 ондо Сорогой эхин hургуули нээгдээ.

1932 ондо hургуулиин дэргэдэ интернат нээгдэбэ.

1966 ондо 8 жэлэй hургуули.

1977 ондо дунда hургуули.

2008 ондо Сорогой hоёдой интернат – hургуули.

2014 ондо юрэнхы дунда эрдэмэй Сорогой hоёдой интернат-hургуули гэhэн эрдэмэй гүрэнэй бюджетнэ эмхи зургаан.

1928 ондо 40 үхибүүдэй hураха Сорогой эхин hургуули нээгдэhэн, багшанарай 3 гэр баригдаа. hургуулиин директорээр Шопхоев Галдан Галсанович хүдэлɵɵ.

1966 ондо 8 жэлэй hургуули нээгдэжэ, директорээр Мунконов Виктор Жанчипович томилогдоhон байна.

1977 ондо дунда hургуули нээгдэжэ, Петрова Эра Леонтьевна директорээр табигдаhан байна.

2002 ондо hургуулиин хоёр дабхар байшан баригдажа, баяр ёhололой оршон байдалда нээгдэhэн юм.

1990-ээд оноор hоёд хэлээ hэргээжэ, алфавит хэблэгдэжэ, hоёд хэлэнэй багша hургажа, 2018 ондо Сорогой hоёдой интернат-hургуули гэжэ нэрэ олгогдобо.

90 жэлэй хугасаа соо hургуулиин захиралаар иимэ хүнүүд хүдэлhэн байна:

Шопхоев Г.Г., Елаев А.Ф., Мунконов В.Ж., Хинхаев С.Б., Дамбуев Д.Д., Иванов С.П., Петрова Э.Л., Распутин Д.С., Упхоева Е.А., Болдырев А.Н., Литвинцев Д.И., Мандагаев Д.Ж., Байминов К.Д., Шагдуров Д.М., Цыденова Н.А., Цыренова Д-Ж.Б., Гомбоев А.В., Базаров Б.Г., Хулуева О.Х., Ниндакова З.У.

Мүнɵɵдэр байхада манай hургуулида 11 анги, 2 hуралсалай байшан, hурагшадай 2 байра,121 hурагшад, 48 ажалшад, тэдэнэй тоодо 24 багшанар.

Багшанар болоод ерэhэн манай hурагшад: Цыденова Нина Алексеевна, Дамбаева Дэнсема Дылгыровна, Нагаслаева Надежда Лопсоновна, Самаева Наталья Дыжитовна, Цыренов Александр Борисович, Хулуева Надежда Владимировна, Арзухаева Зоя Егоровна, Самбялова Наталья Базаровна, Цыренова Должид Борисовна, Сымбелова Зоя Аюровна, Ниндакова Зоя Урелтуевна, Гармаева Туяна Семеновна, Бадеева Туяна Гомбоевна, Арзухаева Туяна Мэлсовна, Дамбаева Надежда Борисовна, Аюшеев Борис Владимирович, Шагдурова Ажигма Прокопьевна, Самсонова Татьяна Владимировна, Цыбденова Баирма Иннокентьевна, Цыденова Людмила Дугаровна, Путункеева Надежда Пурбуевна, Дугарова Светлана Готоп-Доржиевна, Хаптагаева Светлана Цырен-Доржиевна, Дондокова Дышен Цырендоржиевна, Сыренова Виктория Валерьевна, Бимбаева Ольга Максимовна, Хаптагаев Леонид Кимович, Сыренова Алтана Владимировна, Замураев Баир Гармаевич, Тапхаров Леонид Данзанович.

Багшанарай бүридэл: Дээдэ hургуулитай -83%

1 шатын мэргэжэлэй – 10 багшанар;

Буряад Уласай hургуулинуудай габьяата багша – 1;

Россиин юрэнхы hуралсалай хүндэтэ хүдэлмэрилэгшэ – 2;

Россиин хүндэлэлэй тэмдэг – 2;

Буряад Уласай болон эрдэм ухаанай яаманай хүндэлэлэй тэмдэг – 10.

hургуулиин омогорхол:

Нагаслаева Надежда Лопсоновна-Россиин Федерациин эрдэм ухаанай хүндэлэлэй тэмдэгтэй;

Дамбаева Денсыма Делгыровна – Россиин Федерациин гэгээрэлэй отличник

Цыденова Нина Алексеевна – Россиин Федерациин юрэнхы hуралсалай эрхим хүдэлмэрилэгшэ

Балданов Баир Дашеевич – Россиин Федерациин юрэнхы hуралсалай эрхим хүдэлмэри-лэгшэ

Ниндакова Зоя Урелтуевна – Россиин Федерациин юрэнхы hуралсалай эрхим хүдэлмэри-лэгшэ

Цыренов Александр Борисович – Буряад Уласай бэе тамирай габьяата хүдэлмэрилэгшэ

Пронтеева Туяна Владимировна – Россиин Федерациин юрэнхы hуралсалай эрхим хүдэл-мэрилэгшэ

Шарастепанова Лариса Владимировна – Россиин Федерациин эрхим эмшэн

Жамбалова Руслина Кимовна – Буряад Уласай хүндэтэ экономист

Шагдуров Руслан Михайлович – Буряад Уласай габьяата малай аргашан

Шарастепанов Даши Валерьевич – Россиин Федерациин сүлɵɵ барилдаанай мастер

Самбялова Ринчима Петровна – Буряад Уласай тамирай мастерта дэбжүүлэгдэhэн нюур

Самсонов Зоригто Николаевич – Россиин Федерациин дайшалхы самбаар мастер

Борбуева Вера Николаевна – Буряад Уласай хүндэлэлэй тэмдэгтэ хүртэhэн юм;

Бобоева Баирма Олеговна – актриса

Шарастепанов Бато Алексеевич – Усть Ордагай Буряадай автономито тойрогой соёлой габьяата хүдэлмэрилэгшэ

Ошоров Галсан Иннокентьевич – «Байгал» ансамблиин артист

Ухеев Лопсон-Даши Борисович – Хойто Кавказ шадарай орон нютагуудай дайшалхы байлдаанда хабаадагша

Нехланов Александр Буянтуевич – Хойто Кавказ шадарай орон нютагуудай дайшалхы байлдаанда хабаадагша

Гомбоев Баир Доржиевич – Хойто Кавказ шадарай орон нютагуудай дайшалхы байлдаанда хабаадагша.

Алтан медаляаар hургуулияа дүүргэгшэд:

Пронтеева Сарюна – ИГУ-гай оюутан;

Георгенов Владислав – ИРНИТУ-гай оюутан, Цыденов Тумэн – ИРНИТУ-гай оюутан;

Сыренова Татьяна – БГУ-гай оюутан.

Мүнгэн медаляар дүүргэг-шэд:

Тонтоев Амгалан

Шарастепанов Зоригто

Дамшаева Арюна

Будаева Надежда

Гомбоева Виктория

Гомбоева Дулма

МашаеваТуяна

Цыденова Доржи-Ханда

hуралсалай зааха аргануудай сэдэб, зорилго ба шэглэл:

ФГОС-ой эрилтэ бэелүүлгын сагта эрдэм ухаанай шанар мүлилгэ, hурган хүмүүжүүлгын арга зүйлэй удха шанар.

Зорилго: hургаха ба хүмүүжүүл-хэ ажалдаа багша ɵɵрынгɵɵ зааха арга шадал үргэдхэхэ, дээшэлүүлхэ ёhотой.

Урдаа иимэ түсэбүүдые табина:

а) 2018-2019 онуудай hургуу-лиин хүгжэлгын түсэбые бэе-лүүлхэ, багшанарайнгаа дүй дүршэлɵɵр хубаалдаха; hониндо бэшэхэ, интернет сайд дээрээ бэшэхэ;

б) Багшанарай дүй дүршэл дээшэлүүлхэ (hураха, курснуудта ошохо, ГМО, конференци, мастер-классуудта хабаадаха).

в) Бэрхэ багшанарайнгаа дүй дүршэлтэй бэшэ hургуулинуу-даар хубаалсаха.

Манай hургуулида hуралсалай гурбан шата бэелүүлэгдэжэ байдаг. Иимэ шэглэлнүүдээр зааха арга нэгэдэлнүүд хүдэлдэг: тоо бодолгын, түүхын хэлэ бэшэгэй, эхин ангиин.

hургуулиин багшанар ба hурагшад hуралсалай түсэб бэелүүлгын хажуугаар «Уран гар», «Эрдэмиг бэлиг», зурагай «Сагыш», «Бэдэрэлгэ», «Эрчинэ», хатарай «Чарычан», «Айан», хоккей, футбол, волейбол ба шатар г.м кружогуудта дуратайгаар ябажа, элдэб үзэсхэлэндэ хабаадажа, түрүү hуури эзэлжэ, бэшэг тэмдэгүүдтэ хүртэжэ, hургуулиингаа нэрэ зэргэ үргэжэ, холо ойро суурхуулжа байдаг.

90 жэлэйнгээ ойн баярые угтажа байхадаа аха захатанаа, хүдэлжэ ябаhан багшанараа, ажалшадаа, hурагшадаа, түрэлхидɵɵ үнэн зүрхэнhɵɵнь амаршалаад, ута наhа, элүүр энхые, ухаатай сэсэн hурагшадые, hүбэлгэн түргэн хүүгэдэй дунда ажаллажа ябахыетнай хүсэнэбди.

Аха hайхан нютагтаа

Аза талаантай байябди.

Аша ехэтэй hургуулияа

Арадтаа суутай болгоёбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.