Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

20.08.2015 14:04 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 35 от 14.08.2015 г.

Ута холо харгын жолоошодоо магтанам

Автор: Владимир ХАМАГАНОВ

Би июлиин долоондо Улан-Удэ ошобоб. Хүнгэн гоё автобус Орлигhоонь 8 часта үглөөгүүр гарана. Жолоошон Ангархаев Жамсо яhала бэрхэ ябанал даа. Автобус соогоо телевизортэй, гоё hайхан кинонуудые харуулна. Гоё hайхан киногоо хараад унтахашье дуран үгы, харгымнайшье яhала гоё байна даа. 

. Нэгэшье тиигэжэ дэншэхэ огшохогуй яhала зөөлэхэнөөр ябана, жолоошон өөрөө бэрхэ байна даа. Харгыдаа нэгэ эдеэлээд, амарха газартаа амаруулаад, үдэшын 8 часта городтоо хүрөөбди. Нэгэшье бэе эсээгүй, хүнгэн зандаа байбал даа. Гэдэргээ Улан-Yдэhээнь июлиин 22-то ерэбэб. Yглөөгүүр 7 часта железнодорожно вокзал дээрэ ерэхэдэмни, пассажирнууд яhала олон ерээд байгаа. Автобусаа хүлеэжэ байхадамнай, 7 хахадта автобуснай ерэбэ. Ута гоё hайхан автобус, жолоошон Бамбалаев Баяр. Пассажирнууд автобустаа hуужа захалбабди. hуудалнууд хуу дүрэн, нэгэшье hуури үлэбэгүй. Эгээ 8 сагтаа городhоонь гарабабди. Намда хойгуур hуудални дайралдаа, энэ ута автобус соо үhээдээ хүрэтэр огшохомни хаяа гэжэ hанаандаа hананам. Тиигэн гэhэмни нэгэ огшохо дэншэхэ гэжэ үгы, ямар зөөлэхэнөөр ябаха юм. Эгээл далай дээрэ пароходоор ябаха зангаар байба. Би сэрэгэй албанда ошоходоо, Владивостокhоо Чукотко бухта Провезени хүрэтэр 10 хоног паровозоор ябаhан юумэб. Байhаар тэрэмни hанагдашоо — пароход яhала хойто урда хоншоорынь далайн долгиндо аалиханаар дээшээ доошоо болохо байhан юм. Автобуснай досоогоо баhа гоё телевизортэй, гоё hайхан буряадшье, монголшье концерт харабабди. Жолоошомнай манаа яhала гоёор хужарлуулаа. Артистнуудай дуулажа байха үедэ, эhэгы гэрнууд, зургаан ханатай гэрнууд экран дээрэ харагдана. Буряад hайхан эмээлтэй моридоо унаад ябажа байхань харагдана. Баhал эндэ бага үхибүүн ябаhан наhамни hанагдаа. Эжымни hаалишанаар хүдэлдэг байгаа, зундаа Сэнсын талада найман ханатай гэртэ hууха байhан юумэбди. Бинь морёо унаад, үдэшэ үхэрөө суглуулха, үдэрынь тугалдаа ногоондо ошожо, хоёр гурбан мэшээг ногоо асарха байhан юмби.

Баhал харгыдаа нэгэ эдеэлээд, амарха газартаа амаруулжа байгаад ябаа. Жолоошон хүбүүднай яhала бэрхэнууд байнал даа. Yдэшын 9 сагта Орлигтоо хүрэжэ ерээбди. Урданиинь город ошохо гээшэ яhала хүндэ байгаал даа. Самолёодоор ябаха, анхан түрүүн Мондодо бууха байгаа, hүүлдэнь Хэрэндэ бууха болоо. Гэдэргээ ерэхэдээ Хэрэндэ хэды хоногоор hуушаха байгаабди. Погодомнай хаараад, би эгээл оло хоноходоо 8 хоножо үзэhэн юумэб. Мүнөө тиихэдэ ямар гоё болоод байнаб даа, үдэрөөр город хүрэхэ, 12-13 час ябаха юм байна. Энэ харгы гаргуулhан ноёдто ехэ баяр хүргэхэ байнабди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.