Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

19.08.2015 15:02 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!

Жэмэс, hархяаг суглуулга

Автор: Манай корр.

Энэ жэл хэзээ хэзээнэйхиhээ элбэгээр жэмэс, hархяаг, hамар болбосоржо, хүн зон үдэртөө ой тайга руу яаранад. Бага үхибүүд, залуушуул, мүншье теэбэйнууд зүрхэтэйгөөр Зүүн арадаа гараад, hуулга hархяаг, хүхэ нэрhэ түүгээд буунад. 

«Бидэ үдэртөө зүүн Соорхойдо гараад, 10 литр нэрhэ түүнэбди. 50 литр варенитэйб, үхибүүдтээ тараахаб, городто ахадүүдээ эльгээхэб», — гэжэ нэгэ хүршэ теэбэй хөөрэбэ.

Түмэр жолоо моритойшуул Жахана, Пёто, Улаан-Нуга, Ээрэ, Хүүргэ – хаа яагүй ябаад, дүүрэн мүнhэтэй бусана. 

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.