Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

24.09.2014 14:52 Среда
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 44 от 19.09.2014 г.

Ажалша эбтэй бүлэ

Автор: Манай корр.

Дамбаев Олег Доржиевич 1970 ондо малшан айлайда, Доржо Далбахеевич Дамбаевай гэр бүлэдэ түрэhэн юм. Бага наhанhаань аба эжыдээ мал ажалдань туhалжа, яhала дүй дүршэлтэй болоо. 1991 онhоо 2003 он болотор Богсөөн нютагтаа колхозой hарлаг мал харууhалаа.

Мүнөө Олег Доржиевич үмсын малаар Булан үбэр гэжэ hууринда ажаhууна.50-60 гаран hарлаг, hарлаг ортоомо, хайнаг, хайнаг ортоомо, монгол үхэр, 20-ёод адуу үдхэнэ. Малнуудынь тобир тарганууд.  үбэлэй ута нюрга дабажа гарахаар, болохоор үбhэ абаабди гэжэ хэлэнэд.Наhанайнь нүхэр Тамара Аюровна нүхэртөө туhална, хажуугаарнь хонинойнгоо нооhоор тохом хэдэг, хүнжэл оёдог. Сүлөөтэй сагтаа шүлэг бэшэдэг, шүлэгүүдынь «Аха» газетын «Сагаан далида» толилогдожо байдаг. үхибүүдынь томонууд болонхой. Ринчин сэрэгэй албанда, Сымжид хүгжэмэй училищиин 2-хи курсын оюутан, иочин дээрэ наададаг, харин одхон хүбүүн Намсарай С.Г. Дугаровай нэрэмжэтэ Бурэнголой дунда hургуулиин 8-хи классай шаби.

Манай хүдөө ажахын гол hалбаринь мал ажал юм. Тиимэhээ мал ажалай ашаг шэмые дээшэлүүлхэ гээшэ малшан бүхэнэй хүндэтэ хэрэг болоно.

Элинсэг хулинсагуудайнгаа заншалта ажалые мартангүй Олег Доржиевичын гэр бүлэ малаа адуулжа байна. Тамара, Олег хуушан  малшадай үхибүүд хадаа ехэ зориг шадабаритайнууд, зүрхэтэйнүүд. үнеэдэйнгээ үглөөнэй hэрюундэ бэлшээхын түлөө гэгээ гаратар үнеэдээ hаагаад табидаг байна. Мүншье хониёо баhал үглөөнэй hэрюундэ эдеэлүүлхэ гэжэ эртэ бододог байна.

Дошхон дорюун hарлаг хайнаг малнуудые ямаршье бэрхээр hургана гээшэб.

О.Д. Дамбаевай бүлэ ажалша, малша арад зондоо дэлхэйн эгээл hайханиие, элүүр энхые, зол жаргал хүсэнэ.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.