Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

26.08.2014 13:48 Вторник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 38 от 22.08.2014 г.

Багашуулда зорюулhан шүлэгүүд

Автор: Нина Дамшаева

Бүм, бүм, бүмбэгөө,
Бэлигтэ барихаа гүйгөө.
Бүмбэгэнь мухарин хоргодошонхойл,
Бэлигтэ харангүй үлэшэнхэйл.

БЭЛИГТЫН БҮМБЭГЭ
Бүм, бүм, бүмбэгөө,
Бэлигтэ барихаа гүйгөө.
Бүмбэгэнь мухарин хоргодошонхойл,
Бэлигтэ харангүй үлэшэнхэйл.
Бэдэрэн гүйнэл үглөөнhөө
Эрхэлэн уйлана, үнэхөөрөө.
Аргадан гуйнал Мүнхэеэ,
Абадаа гайханал хэлэхэеэ.
Бэдэрэн Мүнхэ олобол даа,
Миhэрэн Бэлигтэ хэлэбэл даа.
- Дахин бишни бүмбэгөө
Бэдэрэн олохоб өөрөө.

МИИСГЭЙХЭН
Манай хүршэ айлдамнай
Миисгэй хүрэжэ ерээл даа.
Эреэн гоё зүhэтэйхэн,
Түргэн хурдан хүлтэйхэн.
hандали дээгүүр хамаагүй
hүрэн гарана айнагүй,
Сонхын гэрэл hабардан,
Собхорон hүрэнэл, байнгүй.
Айлай гурбан хүбүүхэйд
Байжал байна хараад лэ.
Миисгэйхэн hүрэн буухадаа
Вискас хүлеэн байба лэ.

ЭРЖҮҮХЭЙ
Эреэхэн эрбээхэйн эрьелдэхые
Эржүүхэй эрьен hонирхобол даа.
Элдэбын сэсэгүүдтэ ниидэхэдэнь
Дэбхэрэн Эржүүхэй хүхинэл даа.
Эсэтэрээ эрбээхэй хараба даа,
Эгэшэнь гэртэнь хүргэбэл даа.
Эржүүхэй эбhээлэн харибал даа,
Эжыдээ эрхэлэн унтабал даа.
Эреэхэн эрбээхэйн эрбэлзэхые
Энеэбхилэн зүүдэндээ харанал даа.
Иигэжэл хододоо хүүгэднай
Элүүр энхэхэн байг лэ даа.

ЭНЭ НЭГЭ НАhАНДАА
Нэгэ наhандаа хамтадаа
Амгалан тайбан ажаhуухадаа,
Энэ hайхан дэлхэй дээрэ
Эбтэй эетэй байхаар лэ даа.
Хари гүрэнэй hониниие
Хараха дуулахань айдаhатайл,
Хэзээшье арадынь амаржаха юм?!
Зэмэгүй зониинь хайратайл.
Баянхан хүнүүд бардамханууд,
Балай зугаа үгыхэнүүд,
Тэдэн юундэ анжарнагүйб даа?
Тулюурхан зондоо туhалхаар лэ даа.
Үшөө хараад үзэхэдэ,
Үнгэрнэл түргэн жэлнүүднай,
Урдаа хаража үзэхөөр лэ даа.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.