Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

08.02.2014 20:05 Суббота
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 4 от 07.02.2014 г.

Нягта холбоотойгоор

Автор: Д. Дугаров, СССР-эй журналистнуудай холбооной гэшүүн
Газетын ажалда али болохо туhаламжа үзүүлхэ, өөрынгөө hанал бодолнуудые оруулжа, шухала удхашанартай материалнуудые бэшэжэ, олон тоото уншагшадай анхарал хандуулжа байдаг манай үнинэй хүдөө бэшэгшэ Александр Ильич Целовальников тухай нэгэ хэды үгэ дурдаха хүсэлэнтэйб. Энэ нүхэрнай нютаг дээрээ боложо байhан ажал хэрэгүүд тухайгаа, олон тоото уншагшадайнгаа hанал бодолдо таарамаар бэшэдэг хүн юм. Александр Ильич статья бүхэн удха түгэлдэрөөрөө хурса, нэдэндэ торосотой, үлүү булуу шашаг үгэ үгыгөөрөө илгардаг.

Ажалша бэрхэ хүн тухай бэшэхэдээ, хүн зоноор хөөрэлдэжэ, тэрэнэй бүтээжэ байhан юумые наринаар шэнжэлэн анхардаг, тэрэ хүнтэй оло дахин хөөрэлдэдэг, тиигэжэ зураглал гү, али статьягай баримта оложо, саашань шэнжэлэн үзэдэг, hүүлдэнь зохёон бэшэдэг заншалтай. Александр Ильичын бэшэhэн статья бүхэн дууhан ондо ондоо үгэтэй, тоб гэhэн hууритай, саашадаа хүнэй сээжэдэ хадуугдама үгэнүүд олоор дайралдадаг. Газетэдэ эгээл туhалжа байhан хүмнай Александр Ильич болоно. 40 жэл районной газетын хүдөө бэшэгшэ, үнэн нүхэрынь ябаhан энэ нүхэрнай, хурса гуурhаяа мүнөөшье үргэлhөөр зандаа. Тэрэнэй үргэлөөд хүдөө нютагай ажалша малша зонтой хөөрэлдэхэ, ажалынь зураглан бэшэхэ, байгаалияа, тэрэнэй үзэсхэлэнтэ гое шарайе хамгаалхын түлөө ехэ тэмсэл ябуулжа, илангаяа хүдөө ажахын, тэрэнэй шухала hалбари болохо мал ажал тухай (мэргэжэлтэн hэн туладаа) ехэл удха түгэлдэрөөр, мэргэжэлтын hанаан бодолые, саашанхи хараа шэнжэнүүдыень тоб байса харуулдаг гээшэ. hайн-hайн зүбшөөл заабаринуудые малшадта үгэдэг. Гансашье малшад бэшэ уншагшад, илангаяа хүдөө ажахын мэргэжалтэд, тэрэнэй статьянуудые hонирхон уншадаг, хадуужа абадаг, ажалдаа нэбтэрүүлдэг.
Магтаалай статьянуудые бэшэхэдээ Александр Ильич саарhан байнал гэжэ бэшэдэггүй, hайн удхатай үсөөн үгэнүүдээр бэшэдэг. Редакциин даабаряар шүүмжэлхы статьянуудые бэшэжэ, ушарhан дутуу дундануудыень дары усадхаха хэрэгтэ хубитаяа оруулдаг.
Мүнөө Александр Ильич 80 наhандаа дүтэлжэ ябана. Хахад наhаяа хурса гуурhаяа үргэлhөөр үнгэргөө. Мүнөөшье тэрэ нүхэрнай ухаансар hонор, сарюун хүнгэн зандаа.
Газаагаа олон жэлэй ногоо ургуулаад, тэрэнэй хүн зондо, ажахын мэргэжэлтэдтэ дамжуулан үгэдэг. Хамтын хэрэгэй түлөө хамсыгаа шуун ородог хүн – Александр Ильич Целовальников болоно.
Мүнөөшье редакциин гуйлтаар гүнзэгы удхатай, холын хараатай статьянуудые бэшэжэ, үнэн зүрхэнэй туhаламжа үзүүлдэг эгээл сэхэ hанаатай хүдөө бэшэгшэ энэ нүхэр.
Газетын хүдэлмэридэ саг үргэлжэ туhаламжа үзүүлжэ байhан, үнинэй хүдөө бэшэгшэ, хүндэтэ нүхэр Александр Ильичдэ районной газетын 40 жэлэй алдарта ойтой дашарамдуулан, амар мэндэ, ута наhа, удаан жаргал хүсэнэбди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.