Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

11.11.2014 09:47 Вторник
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 52 от 07.11.2014 г.

Хүн болохо багаhаа…

Автор: Светлана ХАХАНСАКОВА
аймагай эрдэм гэгээрэлэй методист

Октябриин 28-да Орлигой «Хараасгай» гэhэн хүүгэдэй сэсэрлиг, аймагай эрдэм гэгээрэлэй Управлени буряад хэлэнэй hайндэртэ, аймагай 75 жэлэй ойдо зорюулан, заочно формоор эдиршүүлэй дунда шүлэг уран уншалгаар мүрысөөн үнгэргэбэ.

 

Тус мүрысөөндэ  24 эдиршүүл уран уншаhан шүлэгөө видеоролигто буулгуулжа,  «Хараасгай»  сэсэрлигтэ эльгээhэн байха юм.  «Хараасгай»  сэсэрлигhээ 7 багашуул, Саяан тосхоной «Туяа» сэсэрлигhээ 5, Хужарай «Малыш» сэсэрлигhээ 1, Бүрэнголой дунда hургуулиин бэлэдхэлэй классhаа 2, Орлигой «Солнышко» сэсэрлигhээ 9 эдиршүүл конкурсдо хабаадаа. «Хараасгай»  сэсэрлигhээ эдиршүүлые хүмүүжүүлэгшэ Г.Б. Путункеева, ахамад группын хүмүүжүүлэгшэ Н.В. Доржиева, Саяан тосхоной «Туяа» сэсэрлигhээ хүмүүжүүлэгшэ Д.А. Иванова, Хужарай «Малыш» сэсэрлигhээ хүмүүжүүлэгшэ З.Д. Будаева, Бүрэнголой дунда hургуулиин бэлэдхэлэй классай багша С.Х. Галсанова, «Солнышко» сэсэрлигhээ багашуулые хүмүүжүүлэгшэ Е.В. Хандакова, ахамад группын хүмүүжүүлэгшэнэр Шорноева Д.Ч., Цыбикова Е.К. шабинараа бэлдэhэн байха юм. Жюри эдэ зоной ажалые сэгнээ.

4 наhатайшуулай дунда «Хараасгай» сэсэрлигhээ Тапхарова Янжина Баир Балдановай «Гэсэр хаанай ембэеэ табяад…» гэhэн шүлэг уранаар уншажа, түрүү hуурида гараа. Орлигой «Солнышко» сэсэрлигhээ Сергей Дамшаев  Петр Патархеевэй «Нютагаараа омогорхон» гэhэн шүлэгөөрөө 2-дохи hуури эзэлбэ.  3-дахи hуурида «Хараасгай» сэсэрлигhээ Алена Габанова Баир Дугаровай «Саяан» гэhэн шүлэгөө уранаар уншажа илгарба.

5 наhатай  үхибүүдэй дунда Бүрэнголой дунда hургуулиин бэлэдхэлэй классай Аяна Папаева жюриин дура татаба. Аяна таабайнгаа зохеоhон «Жомболог» гэhэн шүлэгөө шарьялан түргэн урасхалтай Жомболог уhанай хажууда уншаhан видеоролик эльгээгээ. Хужарай «Малыш» сэсэрлигhээ Цыбиков Тамир Дина Доржиевна Цыбиковагай зохеоhон «Аха нютаг» гэhэн шүлэг гоеор уншажа, 2-дохи  hуурида гараа. «Солнышко» сэсэрлигhээ Аюшеева Санжина Баир Балдановай «Абай Гэсэр» гэhэн шүлэг уянгалжа уншаад илгарба. 

Ахамад группын хабаадагшад hургуулиин алиншье hурагшадhаа дутуугүй ехэ шүлэгүүдые сээжэлдэhэн байха юм. Эндэ бүхы түрүү hууринуудые Н.В. Доржиевагай hургаhан шабинар эзэлээ. Бальжина Доржиева Наталья Соетовагай «Нютагни» гэhэн шүлэг ямар гоеор уншаа гээшэб! Шойн-Нима Хандаковой «Ахамни» гэhэн шүлэг Бэлигма Дамшаева уншаhанда, хаража шагнажа hуухадаа, Аха нютагаараа омогорхобоб. Буряадай арадай поэт Гунгаа Чимитовэй бэшэhэн  «Аглаг номин Ахамнай» гэhэн дууе шүлэглэжэ Саша Степанова гоеор уншаал даа.

Багашуул зааханhаа буряад хэлэндээ дурлажа, түрэл хэлэн дээрээ шүлэг, дуунуудаа, үреэлнүүдээ сээжээр олоор мэдэжэ ябабал, буряад хэлэмнай үгы болохогүй гэжэ hанагдана. Энэ конкурсдо хабаадаhан багашуулнай булта бэрхэнүүд, саашадаа бэлигынь үшөө хурсадажа байхань болтогой!

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.