Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

16.10.2014 20:12 Четверг
Категория:
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 47 от 10.10.2014 г.

Үндэр наhатай зондоо дашарамдуулан

Автор: Петр Патархеев, Россиин пенсионернүүдэй Союзай зүгhөө

Сагай ерэхэ, хубилха бүри манай үндэр наhатайшуул үнэр баян зандаа, маанараа хараhан зандаа ута наhатай боложо байнад.

Сагаан буурал толгойтой аба, хүгшэн теэбэй ба таабайнарнай шадалаар бага болоошье хадаа маанартаа сэнтэй hургаал үгэhэн ба жэшээ харуулhан зандаа.

Энэ үдэрнүүдтэ наhатай зондоо анхарал табижа байхадаа, бүхы Аха баян нютагай үндэр наhатайшуулда залуушуулhаа, дунда наhатай зонhоо, үреэл болгон дулаан үгэнүүдые хэлэнэбди. hайхан сэдьхэлтнай hалбарhан зандаа, hонин зугаатай, абажа ябаха аша ба гушатай, шадалтай хүбүүд ба басагадтай, хүнгэн зандаа ябахыетнай хүсэнэбди.

Бэлэг болгон үндэр наhатай зондоо, аба эжыдээ энэ шүлэгөө бариял.

Аба эжыдээ анхарал

              Алтан буурал эжыгээ

              Абажа дээрэ ябаял.

              Аха hайхан нютагаа

              Алдар солодо хүртөөел.

                              Сагаан буурал абаяа

                              Сэгнэн дээрэ тогтооёл.

                              Сэбэр баян Ахаяа

                              Сэнтэй болгон байял.

              үндэр наhатай зоноо

              үргэн дээрэ тогтооёл.

              Уужам Аха нютагаа

              үльгэртөө дурдажа байял.

                              Буурал сагаан эжыгээ

                              Бурханда адли hанаял.

                              Баян жаргаhан нютагаа

                              Баярлан ходо hанаял.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.