Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

04.02.2013 22:08 Понедельник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 3 от 25.01.2013 г.

Шэнэ уран hайханай харалгын презентаци

Автор: Светлана Хахансакова
Январиин 21-дэ аймагай соелой байшан соо соелой ажалшад шэнэ уран hайханай харалгын презентаци арад зондо шэхэнэй шэмэг, сэдьхэлэй хужар болгон харуулба. Шэнэ уран hайханай харалгын презентаци хадаа нютагаймнай соелой ажалшадай 2012 ондо амжалтатай ажаллаhанайнь үрэ дүн гэжэ хэлэлтэй. «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин хүшөөн доро» гэhэн шэнэ уран hайханай харалгын презентаци творческо коллективуудые дэмжэхэ гэhэн проектын дүн болоно.

үнгэрhэн жэлдэ аймагай соел болбосоролой управлени Буряад республикын правительствын, соел болбосоролой министерствын соел культурын  творческо коллективуудые дэмжэхэ гэжэ уряалhан  конкурсдо грант бэшэжэ диилэhэн байна. Буряад республикын правительствын распоряжениин, соел болбосоролой министерствын  приказай еhоор манай аймагай    «Уулын сууряан»  гэhэн жэшээтэ хореографическа ансамбльда  шэнэ хубсаhа оюулхаар мүнгэн шан гаргагдаhан байна.

«Хүхэ мүнхэ тэнгэриин хүшөөн доро» гэhэн шэнэ уран hайханай харалгын презентаци прологоор эхилбэ. Пролог соогоо бүлэг хатаршад үни удаанай сагта үльгэ түүхээр бүрхөөгдэhэн Саяан уулын  хормойдо оршоhон Аха баян нютагта хүн зоной ажаhуужа эхилhэн тухай угталгын хатараар  харуулба. Тэрэнэй удаа соел болбосоролой управлениин хүтэлбэрилэгшэ тобшохоноор соелой амжалтануудые хэлэбэ. «Уулын сууряан» гэhэн жэшээтэ хореографическа ансамблиин, «Саяночка» гэhэн эдир хатаршадай ансамблиин, «Ахын баялиг» гэhэн жэшээтэ национальна инструментнүүдэй хүгжэмэй  ансамблиин, «Алтан наран» гэhэн чанзистнарай ансамблиин, Орлигой арадай театрай 2012 оной амжалтанууд тухай газетын хуудаhануудта олоор бэшэгдээ. Энэ концертдэ арад зон «Уулын сууряан» гэhэн жэшээтэ хореографическа ансамблиин гое олон хатар урмашажа хараа. Республика соогоо мэдээжэ хореограф Анна Зиберт уригдажа, энэ ансамблиин бага группын хатаршадта хатарнуудые заагаа. Шэнэ хатарнуудые эдир хатаршад уян  hайханаар хатараа гэжэ хэлэлтэй.  Соедой хатар, «Ахын талада», «Хонгодоры» гэhэн хатарнуудые «Уулын сууряан» гэhэн жэшээтэ хореографическа ансамблиин хатаршад зоной анхарал ехэтэ татаа. «Зулгуур», «Оленята» гэhэн хатарнуудые «Саяночка» гэhэн  ансамблиин эдиршүүл хөөрхэнөөр тайзан дээрэ хатарбад. ДШИ-н хүмүүжүүлэгшэд баhа «Рождение олененка» гэhэн хатар хэнhээшье дутуугүй бүжэглөө. «Ахын баялиг» гэhэн жэшээтэ национальна инструментнүүдэй хүгжэмэй ансамбль Нацагдор Дамба Доогой «Сэнсын тала» гэhэн, А. Прибыловэй «Праздник в улусе» гэhэн  хүгжэмүүдые аятай гоеор гүйсэдхэбэ. Энэ ансамблиин хүтэлбэрилэгшэ, чанзын багша С.Д. Ринчинова хүүгэдэйнгээ хүгжэмэй ансамбль  тон бэрхээр ударидадаг, Ольга Балдановагай бэшэhэн «Орлигнай» гэhэн шүлэгтэ  хүгжэмыень нүхэртэйгөө өөдөө зохеоhон. Энэ дуугаа  сонхын шэлын hалаганаса дуулаба. «Алтан наран» гэhэн чанзистнарай ансамбль П. Дамирановай «Дуутай шууяатай» гэhэн пьесэ тоб байса гүйсэдхэбэл даа. Орлигой арадай театрай Константин, Вера Борбуевтан, Людмила Гомбоева, Геннадий Лопсонов артистнар  Д. Дылгировэй «Амар заяагүй амаралта» гэhэн спектакльhаа хоер айлай  орео харилсаан тухай  тон шадамараар харуулжа, зоной hайшаалда хүртоо. Энэ «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин хүшөөн доро» гэhэн шэнэ уран hайханай харалгын презентаци  дээрэ 2012 оной  «Дангина, Баатар» гэhэн регион хоорондохи конкурсын Дангина гэhэн нэрэ зэргэдэ хүртэhэн, Забайкалиин тойрогто үнгэрhэн  «Алтаргана» гэhэн уласхоорондын фестивальда Буряад республикаhаа ган-саараа хабаадаха эрхэтэй байжа,  мүнгэн призер болоhон, мүнөө  Томск хотын эмшэлгын университедэй оюутан Елена Аюшеева арад зоноо амаршалаа. Тус концерт Ахын алтан гургалдай болохо Татьяна Балдановагай гүйсэдхэhэн  «Нютаг» гэhэн дуугаар гүйсэдхэбэ.

Концерт хүтэлбэрилэгшэд тайзан дээрэ аймагай гулваа Б.Д. Балдановые уриба. Баяр Дашеевич тобшохоноор соелой хүгжэлтэ, амжалтанууд  тухай, Буряад Республикын Правительствын, Арадай Хуралай, аймагай депутадуудай дэмжэлтэ тухай тэмдэглээд, соелой ажалшадай амжалтануудые, хүмүүжүүлэгшэдэй түрэлхидэй оролдолгые  дурдаад, бултанда баярые хүргэбэ.

Тус  проектын дүн болохо «Хүхэ мүнхэ тэнгэриин хүөөн доро» гэhэн презентацида айлшад ерээ. Проектын куратор, региональна «Единая Россия» гэhэн партиин хүтэлбэрилэгшын орлогшо С.Ц. Эрдынеев баярай үгэнүүдые хэлээд, Баярай бэшэгүүдые республика соогоо мэдээжэ хореограф Анна Зибертдэ, «Ахын баялиг» гэhэн ансамблиин хүтэл--бэрилэгшэ, чанзын багша С.Д. Ринчиновада, соелой управлениин хүтэлбэрилэгшэ Д.Д. Литвинцевада барюулаа.

Уян нугархай бэетэй, бэлигтэй, шэнэ hайхан хубсаhа үмдэнхэй хүүгэдые заалгаhан хатараа шадамар бэрхээр, ямаршье солото мэдээжэ артистнарhаа дутуугүй хатаржа, дуулажа байхые хархада, гое байнал даа. Тэрэ үдэшэ арад зон сэдьхэлээрээ амаржа, нюур шарайнуудынь налгай гоенууд, бэлигтэй үхибүүд басагад нютагтамнай ямар олон гээшэб гэжэ баяртайханууд  гэртээ бусажа ябахыень харааб.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.