Меню
16+

Газета «Аха», издается с 13 июля 1944 года

03.12.2013 16:54 Вторник
Если Вы заметили ошибку в тексте, выделите необходимый фрагмент и нажмите Ctrl Enter. Заранее благодарны!
Выпуск 60 от 29.11.2013 г.

Олимпиада хараха золтой байгааб

Автор: Манай корр.
1980 ондо манай Россин ниислэл хото Москвада Олимпиада үнгэрhэн байна. Энэ масштабна хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэхын түлөө ямар ехэ объектнүүд hэльбэн шэнэдхэгдэн байгуулагдаа гээшэб! Хэдэн олон ажалаараа, hуралсалаараа шалгарhан бэрхэ хүбүүд, басагад хабаадаа гээшэб! Тэдэнэй тоодо манай нютагай эрхим хүбүүдэй нэгэн Хумаев Сэрэн-Доржо Дашеевич болоно.

Сэрэн-Доржо 1956 ондо түрөө. Олон хүүгэдтэй бүлэдэ үндыжэ, Балакта гэhэн хүдөө hууринай ариг сэбэр байгаалиин нүлөөн доро хүмүүжүүлэгдэжэ эрэ болоо. Эжынь, Хорлу Дашеевна, бүхы наhан соогоо hаалишан суутай, алишье талаараа сэбэр сэгсэ эхэнэр байhан.
Үхибүүдээр олон байхада hайн. Бэе бэедээ анхаралаа табижа, гэр тойронхи ажахыдаа туhатай байдаг заншалаа үргэлжэлүүлжэ байдаг. Аханарынь багашуулаа хараад, харюусалга гээшые ойлгожо hурана, хубсаhаяа, нааданхай болон номуудаа hэнэгтэй зандань дүүнэртээ Содбо, Валера, Валидаа дамжуулха еhотойб гэжэ ойлгожо, гамтайгаар абажа ябадаг байгаа. Иимэ юумэндэ hураhан Сэрэн-Доржо мүнөөшье нарин нягта зандаа.
Олон хүүгэдэй эсэгэ үхибүүдээ, ашанараа зүбөөр хүмүүжүүлхэ гэhэн зорилготой. Үхибүүдыншье, ашанарынь эхэ эсэгэеэ, түрэл гаралнуудаа амжалтануудаараа баярлуулжа байдаг. Сэрэн-Доржо Орлигой дунда hургуули дүүргээд, 1974 ондо сэрэгэй албанhаа бусажа, колхозой гэшүүн болоо. Улаан-Удэ хотодо жолоошондо hурахыень «Коммунизм» колхозой дарга Борис Цыренжапович Мунконов эльгээгээ.
hүүлээрнь ЗИЛ-157 түхэлэй машинын рамада мотор суглуулаад, «Култук-Монды» гэhэн маршрудаар ашаа зөөжэ эхилээ. Гал халуун эрмэлзэлтэй хүбүүе хараад, Борис Цыренжапович шэнэ «Урал» машинада hуулгаhан байха юм. Ажалдаа hайн хандасатай, шуран бэрхэ хүбүүнэй ажалые сэгнэжэ, «Молодой гвардеец пятилетки» гэhэн тэмдэгээр гүрэн түрэ шагнаа. Майя Дашеевна Ошорова – комсомолой 1-хи секретарь комсомол хүбүүе ажалдаа шалгарhанайнь түлөө Олимпиадада ошохыень путевка дурадхаа. Тиигэжэ Сэрэн-Доржо Дашеевич Олимпиада хараха, хабаадаха золтой байшоо.
«Зунай Олимпиада 19-хи июльhээ августын 3 болотор болоо hэн. Тиихэдэ Бүхэдэлхэйн тамиршад 203 комплект Олимпиин медальнуудта хүртэhэн юм. Зунай спортивна мүрысөөнэй футбол, шпага, барилдаа харааб.
Үргэн дэлисэтэйгээр баригдаhан объектнууд, үй түмэн туристнууд досоомни гайхал түрүүлээ. Хаанашье яба – хаа яагүй сэбэр, эмхидхэлынь ехэ журамтай байгаа гэхэ байнаб. Эгээл гайхалтай юумэн — Олимпиин нааданай түгэсхэл болоо. Олимпиин галай унтараад, хүхэ сэнхир тэнгэридэ аалиханаар 8 метр үндэртэй баахалдайн (Олимпийский мишка) дэгдэхэдэ, иигэжэ хахасаhандаа хүнүүд нюдэнhөөнь уhа гаргажа байгаа, бишье багахан зуура гуниг уйдхарта абтаад абаа hэм.
Агаарта дэгдэhэн баахалдайтаймнай Олимпиада-1980 ябалсашоо hэн. Үшөө үни удаан соо Москвада хараhан үзэhэмни hанагдаа hэн» — гэжэ Сэрэн-Доржо Дашеевич хөөрэнэ.
Мүнөө тэрэ үмсын ажахытай, Бухын Хэбтэшэ гэжэ hууринда ажаhууна. Нүхэрынь, Туяна Сергеевна, 25 жэлэй туршада Балактын эхин классай багшаар ажаллана. Энэ намар үхибүүдые hайнаар hургаhанайнгаа түлөө Хүндэлэлэй тэмдэгтэ хүртэhэн байна. Эхэ эсэгэеэ нэрыень нэрлүүлжэ ябаха 5 хүүгэдтэй. Үхибүүдынь бэрхэнүүд. Ябаhан газартаа амар мэндэтэй. зугаатайнууд. Үшөө 4 ашатай. Үшөө саашадаа олон аша гушатай болохыень, элүүр энхые, бурхантай, буянтай байхыень энэ айлдаа хүсэебди.

Добавить комментарий

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные и авторизованные пользователи.